အၾကမ္းဖက္ျခင္းဆိုသည္မွာ …

အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) မ်က္ႏွာဖံုးေဆာင္းပါး
 
(စတီဗင္ေရးသည္)
 
ယေန႔ ကမာၻႀကီးတြင္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း (Terrorism) ကို မၾကားဖူးသူမရွိသေလာက္ပင္။ သမုိင္းဦးအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အသံုးျပဳေနဆဲ။ ရာဇ၀တ္မႈ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအထြဋ္အျမတ္ကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံရျခင္းကို တံု႔ျပန္ကာ လက္စားေခ်တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္လုပ္ရပ္မ်ိဳးျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံုေဖာ္ၾကသည္။ ေခတ္မီတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် အၾကမ္းဖက္ကို အေသအခ်ာဗ်ဴဟာခ်ကာ က်ဴးလြန္လာၾကသည္။
 
အၾကမ္းဖက္ျခင္းကို ထိေရာက္စြာႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္ဖို႔ရာ ႀကိဳတင္သိရွိျခင္း၊ ဆိုလိုသည္မွာ တင္ႀကိဳသတင္းရရွိရန္အေရးႀကီးသည္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ကမာၻတစ္လႊားတိုးျမင့္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး လိုခ်င္သည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ရေအာင္ယူသည့္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးခ်လာၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ သို႔ေသာ္အၾကမ္းဖက္သည့္နည္းလမ္းသည္ အက်ိဳးနည္းျခင္းျဖင့္သာအဆံုးသတ္ရေလ့ရွိေၾကာင္း သာဓကမ်ားစြာက ၫႊန္းဆိုေနသည္။
 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ျခင္း၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္သည္ အမ်ားလက္သင့္ခံထားသည့္ Academic ဖြင့္ဆိုခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ “စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈဖန္တီးရန္အလို႔ငွာ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္သည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကို အဖန္တလဲလဲအသံုးျပဳျခင္း။ က်ဴးလြန္သူမ်ားအနက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ေၾကးစား သို႔မဟုတ္ အုပ္စု(မ်ား) သို႔မဟုတ္ အစိုးရကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ႏုိင္သည္။ က်ဴးလြန္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တမူထူးျခားသည့္ရာဇ၀တ္မႈ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေပၚတြင္ မူတည္သည္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ ကြာျခားခ်က္မွာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၏ တုိက္႐ိုက္ပစ္မွတ္သည္ အဓိကပစ္မွတ္ထားျခင္းခံရသူတစ္ဦးထဲကို ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ (ဆိုလိုသည္မွာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စုစုကို မေက်နပ္ေသာ္ ယင္းသူတုိ႔ကို တိုက္႐ိုက္ပစ္မွတ္ထားမတိုက္ခုိက္ဘဲ အပစ္မဲ့အရပ္သား(မ်ား)ကို ပစ္မွတ္ထားသည္၊ ၀န္ႀကီးဌာနအေဆာက္အအံုကို ပစ္မွတ္ထားသည္)
 
ဥပမာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ျမဴးနစ္အိုလံပစ္တုိက္ခိုက္မႈကို Black September Organization က က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး အစၥေရးကစားသမား ၁၁ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္ခံရျခင္း၏ လက္တေလာသားေကာင္မ်ားသည္ အစၥေရးႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ BSO အဖြဲ႔၏ အဓိကပစ္မွတ္သည္ ယင္း ၁၁ ဦးမဟုတ္ဘဲ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲကို ၾကည့္႐ႈေနသည့္ တစ္ဘီလီယံနီးပါးေသာ ႐ုပ္သံၾကည့္ ပရိသတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည့္ လူအမ်ားစိတ္ထဲတြင္ အေၾကာက္တရားလႊမ္းမိုးေရးသည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အႏၱိမရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္သည္။ BSO အဖြဲ႔သည္ လူအမ်ားဆံုးျမင္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အကြက္အကြင္းကို အေသအခ်ာေရြးခ်ယ္ကာ တိုက္ခိုက္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်ခဲ့ၿပီး ပါလက္စတုိင္း ဒုကၡသည္မ်ား၏ အက်ပ္အတည္းကို ကမာၻကသတိျပဳမိလာေအာင္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ျဖင့္ တပ္လွန္႔ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။
 
အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ ျမင္သည့္အျမင္မ်ားလည္းကြဲျပားသည္။ “တစ္စံုတစ္ဦးအတြက္ အၾကမ္းဖက္သမား (Terrorist) ျဖစ္ေနသူသည္ အျခားတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ၀င္တပ္သား (Freedom Fighter) ျဖစ္သည္” ဆိုသည့္ စကားစုကို အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေပၚေထာက္ခံသူ၊ စာနာသူမ်ားက ၿမိန္ေရယွက္ေရအသံုးျပဳၾကေလ့ရွိသည္။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈႏွင့္ က်ဴးလြန္သည့္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအေပၚ အားေပးေထာက္ခံသည့္အျမင္ႏွင့္ စာနာေထာက္ထားသည့္သေဘာထားမ်ားသည္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ဆိုက္၀ါးမိျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကို အၾကမ္းဖက္မႈအားရြံမုန္းသည့္ တာ၀န္သိျပည္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ပစ္ရန္ အင္မတန္အေရးႀကီးေပသည္။
 
မတ္လထုတ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz