တြာရဂ္လူမ်ိဳးစု (Tuareg People)

က႑ – Ethnic Groups

(ရာဇာ)

နိဒါန္း

တြာရဂ္လူမ်ိဳးဆိုသည္မွာ ဘာဘာလူမ်ိဳးစုႀကီးမွ ခြဲထြက္လာသည့္ လူမ်ိဳးစုတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ တြာရဂ္တို႔သည္ လစ္ဗ်ားအေနာက္ေတာင္မွ အယ္ဂ်ီးရီးယားေတာင္ပိုင္း၊ ႏုိင္ဂ်ာ၊ မာလီ၊ ဘာကီနာဖာဆိုထိ က်ယ္ပ်ံ႕သည့္ ဆာဟာရသဲကႏၱာရနယ္နိမိတ္အတြင္း က်င္လည္က်က္စားၾကသည္။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ရင္း ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ေနထုိင္ၾကေသာ တြာရဂ္အုပ္စုမ်ားကို ႏုိင္ဂ်ီရီးယားေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေတြ႔ရႏုိင္သည္။

တြာရဂ္တို႔ဝတ္ဆင္ေသာမဲနယ္ဆိုးထားသည့္ ႐ိုးရာဝတ္စံုမ်ားႏွင့္ ထိုမဲနယ္မ်ားသည္ အေရျပားေပၚတြင္အျပာအေရာင္အျဖစ္စြန္းထင္းေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ကို“လူျပာမ်ား” ဟုလည္း တင္စားေခၚေဝၚၾကသည္။ တြာရဂ္လူမ်ိဳးစုသည္ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္ ဆာဟလ္ေဒသမ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာျပန္႔ႏွံ႔ေရးအတြက္ အထူးအေရးပါခဲ့ေသာ လူမ်ိဳးစုလည္းျဖစ္သည္။

တည္ေနရာႏွင္႔ ဘာသာစကား

ဆာဟာရကႏၱာရတစ္ခြင္တြင္ တြာရဂ္မ်ားကိုေတြ႔ရတတ္သည္။ လစ္ဗ်ားအေနာက္ေတာင္၊ အယ္ဂ်ီးရီးယားေတာင္ပိုင္း၊ ႏုိင္ဂ်ာ၊ မာလီ ႏွင့္ ဘာကီနာဖာဆိုတို႔တြင္ တြာရဂ္လူဦးေရ ၂.၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ႏုိင္ဂ်ာတြင္ လူဦးေရ၏ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအျဖစ္ ၂ သန္းရွိၿပီး မာလီတြင္ လူဦးေရ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအျဖစ္ ၀.၅ သန္းရွိသည္။

တြာရဂ္တို႔သည္ ဘာဘာမ်ိဳးႏြယ္စုဘာသာစကားအုပ္စုျဖစ္ေသာ အာဖ႐ို-ေအရွဘာသာစကား မိသားစုအတြင္း ပါဝင္သည့္ တြာရဂ္စကား (တမာရွက္ ဟုလည္းေခၚတြင္သည္) ကိုေျပာဆိုၾကသည္။ လူမ်ိဳးစုေရးရာကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းအရ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ တြာရဂ္စကားေျပာသူ စုစုေပါင္း ၁.၂ သန္းခန္႔ရွိသည္ဟုသိရသည္။

သမိုင္းဦးကာလ

တြာရဂ္လူမ်ိဳးမ်ားကို စုစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူမွာ ၄ ရာစုႏွင့္ ၅ ရာစုၾကားတြင္ ႀကီးစိုးခ့ဲသည္ဟု ယူဆရေသာ ဘုရင္မ တင္ဟီနန္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဘုရင္မ၏ ႏွစ္ ၁၅၀၀ သက္တမ္းရွိ အထိမ္းအမွတ္ တင္ဟီနန္အုတ္ဂူကို အလ္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ယေန႔တိုင္ေတြ႔ရေသးသည္။ တြာရဂ္တို႔၏ စာေရးသားမႈစနစ္ျဖစ္ေသာ တစ္ဖ္ဖိနဟ္ စာေရးမူအား ေရွးေဟာင္း နံရံမ်ားေပၚတြင္ ယေန႔တိုင္ေတြ႔ႏုိင္ေပသည္။

အေစာဆံုးမွတ္တမ္းမ်ားအျဖစ္ အိဗ္ေနေဟာကလ္ (၁၀ရာစု)၊ အလ္ဘကၠရီ (၁၁ရာစု)၊ အီဒရီစီ (၁၂ရာစု)၊ အိဗ္ေန႔ဘတူတဟ္ (၁၄ရာစု)ႏွင့္ လီယို အာဖရိကင္းနပ္စ္ (၁၆ရာစု) အစရွိသူတို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ တြာရဂ္တို႔ကို “မူလက္သမီန္း” သို႔မဟုတ္ “ဖံုးအုပ္ထားသူမ်ား” ဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၁၄ ရာစု အာရပ္ပညာရွင္ႀကီး အိဗ္ေန႔ ခလ္ဒူန္း၏ ဆာဟာရမွတ္တမ္းမ်ားထဲ၌ တြာရဂ္တို႔အေၾကာင္းအေသးစိတ္ေရးသားထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တခ်ိဳ႕ေလ့လာမႈမ်ားတြင္မူ တြာရဂ္တို႔ကို ေရွးေဟာင္း အီဂ်စ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုလိုနီကာလ

၁၉ ရာစုအဝင္တြင္ တြာရဂ္တို႔ႀကီးစိုးေနထုိင္သည္ေဒသမ်ားကိုစုစည္းကာ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း (အျပန္အလွန္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပူးေပါင္းထားေသာႏုိင္ငံအဖြဲ႔အစည္း) ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ေဒသတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ အမန္ႏိုကလ္ဟုေခၚေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦးစီရွိသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တြာရဂ္အုပ္စုအသီးသီးမွ အေတြ႔အၾကံဳျပည့္ဝေသာ လူႀကီးပိုင္းမ်ားက အၾကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ၎တို႔၏ ဗံုအမွတ္တံဆိပ္ကိုအစြဲျပဳကာ တြာရဂ္ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို ဗံုအုပ္စုမ်ား (Drum Groups) ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ တြာရဂ္ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ လြတ္လပ္ေသာႏုိင္ငံအဖြဲ႔အစည္း ခုႏွစ္ခုပါဝင္သည္။

၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ျပင္သစ္ကိုလိုနီက်ဴးေက်ာ္မႈကို တြာရဂ္တုိ႔သည္၎တုိ႔၏ အမိေျမျဖစ္ေသာ ဗဟိုဆာဟာရေဒသမ်ားမွခုခံခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တြာရဂ္ဓားျပားရွည္မ်ားသည္ ျပင္သစ္တို႔၏ ေခတ္မီွစစ္လက္နက္မ်ားကို ဘယ္လိုမွ မယွဥ္သာခဲ့ေပ။ ႏွစ္ဖက္လံုး အလံုးအရင္း ေသေၾကခဲ့ၿပီးေနာက္ မာလီတြင္ ၁၉၀၅၊ ႏုိင္ဂ်ာတြင္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးစာခ်ဳပ္မ်ားအသီးသီးခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ေမာ္႐ိုကိုေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အယ္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပင္သစ္တို႔သည္ တြာရဂ္တို႔၏ အျပင္းထန္ဆံုးခုခံစစ္ကို ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ တြာရဂ္ေဒသမ်ားအားလံုး ျပင္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ၿပီး တကြဲတျပားျဖစ္ေနေသာ တြာရဂ္ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကိုလည္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္းကာလ

၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားလြတ္လပ္ေရးစတင္ရရွိလာခဲ့သည္။ သမုိင္းဝင္ တြာရဂ္ေဒသသည္လည္း တကြဲတျပာျဖစ္ကာ ႏုိင္ဂ်ာ၊ မာလီ၊ အယ္ဂ်ီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ဘာကီနာဖာဆို အစရွိသည့္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္အသြင္ေျပာင္းေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ဆာဟလ္ေဒသမွာ သဘာဝ သံယံဇာတမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေရးအတြက္လည္း တြာရဂ္တို႔ႏွင့္ အျခားအာဖရိကမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္။ ျပင္သစ္ကိုလိုနီျပဳျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေနာက္ပိုင္း ျပႆနာအက်ိဳးဆက္ျဖစ္ျဖစ္သည္။

လူဦးေရျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ တြာရဂ္မ်ားအတြက္ Nomadေခၚ ေျခသလံုးအိမ္တုိင္ လွည့္လည္က်က္စားသည့္ လုပ္ငန္းမွာ အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ႔သည္။ တိုးတက္ႀကီးပြားလာေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထင္းသံုးစြဲမႈျမင့္တက္လာျခင္းအပါအဝင္ သံယဇာတသံုးစြဲမႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ကႏၱာရနယ္နိမိတ္မွာ က်ယ္ပ်ံ႕သည္ထက္ က်ယ္ပ်ံ႕လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခသလံုးအိမ္တုိင္ဘဝကိုစြန္႔လႊတ္ၿပီး တြာရဂ္တစ္ခ်ိဳ႕က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစတင္လုပ္ကိုင္ၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားကိုစြန္႔လႊတ္ကာ အလုပ္လုပ္ရန္ ၿမိဳ႕ႀကီျပႀကီးမ်ားသို႔တက္သြားခဲ့သည္။

ဘာသာေရး

သမုိင္းဦးကာလမွ တြာရဂ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘာဘာမ်ားကဲ့သို႔ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ား၊ ယဇ္ပူေဇာ္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အလယ္ေခတ္ ၇ ရာစုတြင္ အြမ္ေမယာဒ္ခါလီဖိတ္ ႀကီးမားက်ယ္ပ်ံ႕လာသည္ႏွင့္အမွ် တြာရဂ္တို႔ ထံသို႔ အစၥလာမ္သာသနာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ အေနာက္ဆူဒန္တစ္လႊားအစၥလာမ္သာသနာတုိးတက္ ျပန္႔ပြားေရးအတြက္ တြာရဂ္တို႔က အေထာက္အကူမ်ားစြာျပဳခဲ့ၾကသည္။ တြာရဂ္တို႔သည္ စြႏၷီအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မာလီကီမဇ္ဟဗ္ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။

ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္ ဆာဟလ္ေဒသတြင္ အစၥလာမ္ျပန္႔ႏွံ႔ေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ အုပ္စုႀကီးျဖစ္သည့္တြာရဂ္တို႔အတြက္ တင္ေဘာက္တူၿမိဳ႕သည္ အေရးႀကီးေသာ အိုလမာဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုဌာနခ်ဳပ္ကို ၁၂ ရာစုကတည္းက ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဝတ္အစား

ထူးထူးျခားျခားအျဖစ္ တြာရဂ္မ်ား၏ ရိုးရာဝတ္စံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မ်က္ႏွာအုပ္ေလ႔ မရွိေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ မ်က္ႏွာဖံုးအုပ္ၾကသည္။ ထင္ရွားေသာတြာရဂ္အမွတ္အသားမွာ အလက္႐ိႈဟုေခၚေသာ မဲနယ္ဆိုးထားသည့္ မ်က္ႏွာအုပ္အဝတ္မ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနျဖင္႔ အဆိုပါမ်က္ႏွာဖံုးဝတ္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာ ေရွးေဟာင္းအယူအဆအရ နတ္ဆိုးမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆေလ႔ရွိသည္။ ၎အျပင္ သဲကႏၱရအတြင္း က်ဥ္လည္ရျခင္းေၾကာင္႔ မ်က္စိ၊ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္မ်ားအတြင္း သဲမ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား လူပ်ိဳေဖာ္ဝင္သည္ႏွင့္ မ်က္ႏွာအုပ္အဝတ္မ်ားကိုတန္း၍ ဝတ္ဆင္ၾကေတာ့သည္။ မ်က္ႏွာအုပ္သည္ မ်က္လံုးႏွင့္ ႏွာေခါင္းအရင္းကိုသာေဖာ္သည္။

တြာရဂ္႐ိုးရာတြင္ လက္ဖြဲ႔၊ အေဆာင္ဝတ္ဆင္ျခင္းအင္မတန္ေခတ္စားသည္။ အစၥလာမ္သာသနာဝင္မ်ားျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ကုရ္အာန္က်မ္းစာထဲမွ စာပိုဒ္မ်ားကိုေရးသားကာ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ဝတ္ဆင္ၾကသည္။

အစားအစာ

တဂြလ္လာဟုေခၚသည့္ ဂ်ံဳမႈန္႔ကို မီးေသြမီးဖိုႏွင့္ ဖုတ္ထားသည့္ ေပါင္မုန္႔အဝိုင္းျပားကို သဲပူပူေအာက္တြင္ ျမႇဳပ္ထားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေပါင္မုန္႔ကို အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာဖဲ့ကာ အသားေဆာ့စ္ႏွင့္ စားေလ့ရွိသည္။

အုတ္ဂ်ံဳမွလုပ္ထားသည့္ မုန္႔တစ္မ်ိဳးကို အေျခခံစားေသာက္ကုန္အျဖစ္သံုးသည္။ လူး၊ ဆပ္၊ ႏွံစားေျပာင္းအစရွိသည့္ ေကာက္ႏွံ႔ပင္မ်ားကို ေရပြက္ပြက္ဆူတြင္ ကစီကဲ့သို႔ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္အထိ ထည့္ျပဳတ္ကာ ႏို႔သို႔မဟုတ္ ေဆာ့စ္တစ္မ်ိဳးျဖင့္စားေလ့ရွိသည္။ အစားမ်ားေသာ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ဆိတ္ႏွင့္ ကုလားအုတ္ႏို႔မွျပဳလုပ္ထားသည့္ အခ္ဟူေသာစားစရာတစ္မ်ိဳး၊ ဒိန္ခ်ဥ္ပစ္ပစ္ႏွင့္ ဒိန္ခဲမ်ားပါဝင္သည္။

လူေသာက္မ်ားေသာ တြာရဂ္လက္ဖက္ရည္ကို အတုိင္သို႔မဟုတ္ အရွာဟီဟုေခၚသည္။ ယင္းကို ယမ္းလက္ဖက္ရည္ၾကမ္းအား သၾကားႏွင့္ေရာကာေဖ်ာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ပူဒီနာႏွင့္ သၾကားမ်ားကိုထည့္ႏုိင္သည္။ ကရားထဲမွခြက္ထဲသို႔ အျမင့္ကေနေလာင္းထည့္ေသာေၾကာင့္ လက္ဖက္ရည္အေပၚယံတြင္ အျမႇဳပ္မ်ားထေနတတ္သည္။

တြာရဂ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အနုပညာ၊ ေတးဂီတ၊ စာေပ၊ ဗိသုကာပညာရပ္၊ လက္နက္ျပဳလုပ္မႈ အစရွိသည့္ တျခားတျခားေသာ ပညာရပ္မ်ားလည္းကြၽမ္းက်င္ၾကသည္။ ဥေရာပ စာအုပ္စာေပမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္မ်ားတြင္လည္း တြာရဂ္လူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းမ်ားစြာပါဝင္သည္။

Ref: The World Factbook by CIA, Historical Dictionary of Mali, Encyclopedia of Africa, The Tuaregs by Harry T.Norris (1976), Wikipedia

ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၉) ၾသဂုတ္လထုတ္ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2w2D4r2
pCloud – http://bit.ly/2vuKWhs