႐ုရွားလူဦးေရ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္

မားကတ္တင္းေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္သည့္ ZoomMarket မွ ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းတစ္ခုအရ ႐ုရွားႏုိင္ငံသား ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ႐ုရွားတြင္ ေအာ္သိုေဒါ့ခရစ္ယာန္ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာ မြတ္စလင္အေရအတြက္သည္ ယင္းထက္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေလ်ာ့နည္းသည္။ ထို႔အျပင္ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ဘာသာမဲ့အျဖစ္ ခံယူထားၾကၿပီး က်န္ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ရာအသီးသီးမွာ ဂဏန္းတစ္လံုး ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိသည္။
 
႐ုရွားလူမ်ိဳး ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘာသာဝင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပ႐ုိတက္စတင့္ သို႔မဟုတ္ ေရွးေဟာင္းယံုၾကည္သူ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ဂ်ဴး၊ ဂရိကက္သလစ္ သို႔မဟုတ္ ဆလာဗစ္ဒိ႒ိ တို႔မွာ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းစီ အသီးသီးရွိၾကသည္။
 
မြတ္စလင္အမ်ားဆံုးေနထုိင္သည္ ေဒသမ်ားမွာ ကာဇန္ – Kazan (၇၂ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ကရန္စႏိုဒါး – Kransnodar (၄၃ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ဗို႐ိုေန႔ဇ္ – Voronezh (၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ယက္ကာတရင္ဘတ္ – Yekaterinburg (၂၉ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ကရန္႔စ္ညြိဳက္စ္ – Kransnoyarsk (၂၈ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ ေမာ္စကို – Moscow (၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားမွာ သက္ဆုိင္ရာလူဦးေရ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ရွိေသာ မြတ္စလင္အေရအတြက္ျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အခ်က္သံုးခ်က္အတြက္ အေရးႀကီးသည္။
 
(၁) ႐ုရွားတြင္ အစၥလာမ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအား အလြန္ေကာင္းလ်က္ရွိသည္။
(၂) ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေျပာေသာ လက္ရွိ႐ုရွားသည္ ေအာ္သိုေဒါ့ အင္မတန္ဆန္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ထားမႈအား သံသယျဖစ္ေစသည္။
(၃) ေရွ႕ေလွ်ာက္တြင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာ စီမံကိန္းခ်ထားသည္။
 
စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ ယင္းမြတ္စလင္မ်ားအနက္ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ မြတ္စလင္ဦးေဆာင္ေသာ ပါတီတစ္ခုခုသာရွိပါက ထိုပါတီကို မဲေပးလိုသည့္ သေဘာထားမ်ားရွိၾကသည္။
ဆိုဗီယက္ေခတ္တြင္ ႐ုရွားမြတ္စလင္မ်ားကို အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု ဆိုဗီယက္ၿပိဳကြဲၿပီး မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ားသီးျခားခြဲထြက္သြားသည့္တုိင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္လူဦးေရမွာ တိုးၿမဲတုိးေနဆဲျဖစ္သည္။
 
Ref: eurasiareview

ရမဇာန္အထူးထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

Mediafire – http://bit.ly/2sfEZqD
pCloud – http://bit.ly/2sMWi38
Dropbox – http://bit.ly/2thhOKM