ႏိုက္ တမ္ပလာ ဂိုဏ္း (The Knights Templars)

က႑ – History

ႏိုက္ တမ္ပလာ ပြဲေက်ာင္းသား ဘာသာေရးဂိုဏ္း (The Order of the Knights Templars) သည္ ခ႐ူးစိတ္စစ္ပြဲကာလတြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဤဂိုဏ္းေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခရစ္ယာန္သာသနာအတြက္ တုိက္ခိုက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် တမ္ပလာတို႔သည္ က်ယ္ပ်ံ႕လွေသာအာဏာကိုပိုင္ဆုိင္လာျခင္း၊ မိစာၦဒိ႒ိအယူမ်ားက်င့္သံုးလာျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆုိင္မႈတိုးပြားေစရန္ အရင္းရွင္စနစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတာ္ (Church) ႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။

တမ္ပလာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာလဟလမ်ားႏွင့္ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတာ္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းဘာသာေရးဂိုဏ္းသည္ ယေန႔ ေစတန္မေကာငး္ဆိုး၀ါးဂိုဏ္းသားမ်ား (Satanic Sects) ကဲ့သို႔ေသာ (ခရစ္ယာန္) ဘာသာပ်က္ေစသည့္ ေအာက္လမ္းေမွာ္ပညာမ်ား၊ တားျမစ္ထားသည့္ ပဥၥလက္အတတ္မ်ားက်င့္သံုးသည္ဟု တပ္အပ္စြပ္စြဲခံခဲ့ရ၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ ႏုိက္တမ္ပလာ ဘာသာေရးဂိုဏ္းသည္ ဖ်က္သိမ္းခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ တရားမ၀င္အသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ေၾကညာျခင္းခံလုိက္ရသည္။ ဂိုဏ္းဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ဂိုဏ္း၀င္တို႔အားဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း စသည္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ျပင္သစ္ဘုရင္ႏွင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းတို႔က ပူးတြဲအမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တမ္ပလာဂိုဏ္းသားမ်ားကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ဂိုဏ္းတစ္ခုလံုးအားမတရားအသင္းေၾကညာၿပီးဖ်က္သိမ္းျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အလယ္ေခတ္၏ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားလွေသာျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း သမုိင္းပညာမ်ားက ရည္ၫႊန္းထားသည္။

ကံၾကမၼာ၏လွည့္ကြက္ကားဆန္းက်ယ္လွ၏။ ႏိုက္တမ္ပလာ ပြဲေက်ာင္းသားဂိုဏ္း၏ ဇာတ္လမ္းရွည္ႀကီးမွာ ၎တုိ႔၏ ပင္မဂိုဏ္းႀကီးၿဖိဳခြင္းခံလိုက္ရခ်ိန္မွ အမွန္တကယ္အစျပဳခဲ့သည္။ ပညာရွင္အမ်ားစုလက္ခံထားသည့္အဆိုအရ ဂိုဏ္းသားမ်ားသည္ ေျမေအာက္လွ်ိဳ႕၀ွက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကၿပီး တစ္ဆူတည္းေသာဘုရားသခင္ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတရားမ်ားကို အမုန္းႀကီးမုန္းသြားၾကေတာ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ (Church) ကို မုန္းသည္ၾက၏။ ကာလမ်ားၾကာျမင့္ေလေသာအခါ ႏိုက္တမ္ပလာဂိုဏ္းကို ဖရီးေမဆင္ ႏိုင္ငံတကာလွ်ိဳ႕၀ွက္အသင္း (Freemason/ The Masons) အျဖစ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ လူသိမ်ားလာခဲ့သည္။ ဖရီးေမဆင္အသင္းသားမ်ား၏ ဘာသာတရားဆန္႔က်င္ေရးအေတြးအေခၚမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔ဆင္းသက္လာေသာ မိခင္အဖြဲ႔အစည္း တမ္ပလာဂိုဏ္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္၏။

တစ္နည္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုက္တမ္ပလာတို႔သည္ ယေန႔အခ်ိန္တုိင္ ဖရီးေမဆင္ဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ အင္အားေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ရွင္သန္ရပ္တည္ေနဆဲဟု ဆိုရေပမည္။ ေမဆင္ဂိုဏ္းသားတစ္ဦး ရာထူးႀကီးႀကီးမားမားအပ္ႏွင္းခံရပါက တမ္ပလာမ်ားခ်ီးျမႇင့္သည့္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားအတုိင္း ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။ ဥပမာဆိုရင္လွ်င္ “ေက်ာင္းေတာ္အားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူ – Guardian of the Temple” ဟူ၏။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ ဖရီးေမဆင္ဂိုဏ္းခြဲစုေ၀းရာအေဆာက္အအံု (Masonic lodge) မ်ား၌အစည္းအေ၀း က်င္းပေတာ့မည္ဆိုလ်င္ ႏုိက္တမ္ပလာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားေလ့ရွိသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေမဆင္ဂိုဏ္းသည္ တမ္ပလာတို႔၏ ေရွးထံုးျဖစ္ေသာ ဘာသာတရားဆန္႔က်င္ေရးကို ဆက္လက္ႏွလံုးမူၾကသလို အာဏာ၊ ေငြေၾကးပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္လည္း မာဖီးယားမ်ားကဲ့သို႔ ၀ိသမေလာဘအင္မတန္ႀကီးသည္ဟူ၏။

ေရွ႕လတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

မူရင္း – The Knights Templars by Harun Yahya

(ေမာင္သုညေရးသည္)

ဧၿပီလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2oR54rj
Pcloud – http://bit.ly/2nP162Y
Dropbox – http://bit.ly/2otKFN1