ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံရဲ႕ အေစာဆံုးဗလီဝတ္ေက်ာင္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ေအာင္ဝလ္ဗလီ

က႑ – Muslim Heritage (စတီဗင္) ေအာင္ဝလ္ (Auwal/Awwal) ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ဟာ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ ကိပ္ေတာင္းၿမိဳ႕အနီး ဘိုကပ္အရပ္မွာတည္ရွိၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ပထမဆုံးဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိပ္ကို ၿဗိတိသွ်တို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ကိုလိုနီျပဳသိမ္းပိုက္စဥ္ ၁၇၉၄ ခုႏွစ္မွာ  ဒီဗလီကိုစတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဗလီကို […]

» Read more