အီရတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

အီရတ္ႏုိင္ငံ နင္နီဗာလြင္ျပင္ေဒသရွိ အလ္ကို႔ရွ္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္အျဖစ္ ကက္လသစ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အသစ္၏အမည္မွာ Lara Yussif Zara ျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ကိုအႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ အလ္ကို႔ရွ္ၿမိဳ႕၏ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အီရတ္ႏုိင္ငံသမုိင္း၌လည္း ပထမဦးဆံုးအမ်ိဳးသမီးခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ဦး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းကိုလည္း တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ထဲမွ […]

» Read more

ေသနတ္ကိုင္ဆရာ၀န္မ်ား သို႔မဟုတ္ Free Burma Rangers

ေမလထုတ္ ဉာဏ္အလင္းအတြဲ(၁) အမွတ္(၆) Cover Story က႑ (စတီဗင္ေရးသည္) “ေသနတ္ကိုင္ဆရာ၀န္မ်ား” လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚခံရတဲ့ Free Burma Rangers (FBR) တပ္ဖြဲ႔ဟာ စစ္ဒဏ္သင့္အီရတ္ႏုိင္ငံမွာ IS စစ္ေသြးၾကြအဖြဲ႔ကို ရင္ဆုိင္တုိက္ခိုက္ေနတဲ့ ကာဒ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔ […]

» Read more