ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳးစု (Soninke People)

က႑ – Ethnic Groups

(ရာဇာ)

ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ေရွးေခတ္ ဂါနာအင္ပါယာ (၇၅၀-၁၂၄၀CE) ထူေထာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ယခုအခါ ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳး ၂ သန္းရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားသည္။ ၎တို႔သည္ ဆီနီေဂါအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒါကာ၊ မာလီအေနာက္ေျမာက္ပိုင္း၊ ဂီနီယာ၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား အစရွိသည့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေနထိုင္သည္။ မာရာကာ (Maraka) ဆိုသည့္ ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုသံုးစြဲၾကသည္။

နိဒါန္း

ဆိုနင္ကီအားလံုးနီးပါးမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေနာက္အာဖရိက ဆာဟာရေအာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အစၥလာမ္ကို အေစာဆံုးလက္ခံခဲ့သည့္ အုပ္စုမ်ားအနက္ပါဝင္သည္။ ၁၀ ရာစုဝန္းက်င္တြင္ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဆိုနင္ကီတို႔တြင္ မာရာကာ (Maraka) ႏွင့္ ဝန္ဂရာ (Wangara) ဟူ၍ မ်ိဳးႏြယ္ခြဲမ်ားရွိသည္။

ဂါနာအင္ပါယာႀကီးၿပိဳကြဲခ်ိန္၌ ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မာလီ၊ ဆီနီေဂါ၊ ေမာ္ရီေတးနီးယား၊ ဂမ္ဘီယာ၊ ဘာကီနာဖာဆိုႏွင့္ ဂီနီယာ-ဘစ္ေဆာင္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္႔ႀကဲသြားခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ကုန္သြယ္ေရးေၾကာင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ၾကသူမ်ားကို ဝန္ဂရာဟု ေခၚၾကသည္။ မာရာကာဆိုနင္ကီတို႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ မာရာကာသို႔သည္ အေနာက္အာဖရိကေဒသအတြင္း ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ခဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

သမိုင္းဦးကာလ

ေမာ္ရီေတးနီးယားႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္း ေက်ာက္ေတာင္ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုနင္ကီတို႔သည္ ဟိုးေရွးေရွးသမုိင္းဦးကာလကတည္းက အေျခခ်ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေက်ာက္အငူေပၚ၌ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ အေဆာက္အအံုလက္က်န္လက္ရာမ်ားက ၫႊန္းဆိုေနသည္။ ၎တို႔သည္ မည္သည့္ပင္မမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုမွဆင္းသက္လာသည္ဆိုသည္ကိုမူ အတိအက်ၫႊန္းဆိုသည့္ သမုိင္းအေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ားမရွိေပ။ သို႔ရာတြင္အဆိုပါေဒသအတြင္း BCE ၁၀၀၀ ႏွင့္ BCE ၆၀၀ ကာလကတည္းက ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳးမ်ားေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း အတည္ျပဳထားသည္။ သမုိင္းဦးအခ်ိန္ကာလအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ႏုိင္သည္အထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးခဲ့ေသာ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္ထားသည္။

ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပါးစပ္ရာဇဝင္အရ ၎တို႔သည္ အေရွ႕အလယ္မွာလာေရာက္ခဲ့ေသာ ဒင္ဂါ (Dinga) ဆိုသူထံမွ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္ဆို၏။ ဒင္ဂါႀကီး၏ သားႏွစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဒိုင္ယာဘီ (Dyabe) ႏွင့္ ဆစ္ေစး (Sisse) တို႔သည္ ကြမ္ဘီ (Kumbi) ကိုၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ ဝဂဓူႏုိင္ငံႀကီး (Wagadu kingdom) ထူေထာင္ခဲ့သည္ဆို၏။

ဆိုနင္ကီတို႔၏ စာေပျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ သမုိင္းကို အစၥလာမ့္ေခတ္ဦး သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ယင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဆိုနင္ကီတို႔သည္ ဝဂဓူဟုလည္း ေခၚတြင္ေသာ ေရွးေဟာင္းဂါနာအင္ပါယာ (ေခတ္သစ္ဂါနာႏုိင္ငံမဟုတ္ပါ) ကို ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိႏုိင္၏။ ထိုအင္ပါယာကို ၅ ရာစုတြင္စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၀ ရာစုတြင္ ယင္းေဒသကို မြတ္စလင္တို႔ေအာင္ျမင္သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၂ ရာစုအေရာက္တြင္ ဝဂဓူအင္ပါယာလည္း ပ်က္သုဥ္းသြားခဲ့သည္။

ဘာသာေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး

မဂ္ရိဘ္ေဒသဟုေခၚဆိုေသာ ေမာ္ရိုကို၊ လစ္ဗ်ား၊ အလ္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ တူနီးရွားတို႔ပါဝင္သည့္ အေနာက္ေျမာက္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္အာဖရိက ဆာဟာရကႏၱာရေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားအၾကား ကမ္း႐ိုးတမ္းကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဆိုနင္ကီလူမ်ိဳးတို႔သည္ အဓိက အခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့သည္။ သမုိင္းဦးကာလအတြင္း ေျမာက္ပိုင္းကမ္း႐ိုးတမ္းေဒသမွ ဆားႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းကုန္းတြင္းပိုင္းမွ ေရႊတုိ႔ကို ကုန္သြယ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကုန္သြယ္ေရးေၾကာင့္ပင္ အာရပ္အမ်ားစုပါဝင္ေသာ မြတ္စလင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ဆိုနင္ကီတို႔ ကူးလူးဆက္ဆံမိလ်က္သားျဖစ္ခဲ့သည္။ အာရပ္ကုန္သည္မ်ားသည္ ေရႊကိုအဓိကစိတ္ဝင္စားခဲ့ၾကၿပီး ဝယ္ယူၾကရမွာတစ္ဆင့္ အစၥလာမ္သာသနာသည္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါေတာ့သည္။

ေရွးေဟာင္းဂါနာအင္ပါယာအုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားသည္ ၁၁ ရာစုတြင္ အစၥလာမ္သာသနာကိုကူးေျပာင္းခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆိုနင္ကီတို႔သည္ စြႏၷီအစၥလာမ္မ်ားျဖစ္ၿပီး မာလီမဇ္ဟဗ္ဝင္မ်ားျဖစ္သည္။

ဆိုနင္ကီတုိ႔သည္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဓိကလုပ္ကိုင္သည္။ မိုးရာသီတြင္ အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးပါ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးၾကသည္။ သို႔ေသာ္အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ႏွင့္ ကေလးထိန္းရန္ အိမ္တြင္ရွိၾကသည္ကမ်ား၏။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီးတို႔သည္ ခ်ည္ထည္ေဆးဆိုးျခင္းမ်ားလည္း လုပ္သည္။ ျပင္သစ္တုိ႔အေစာပိုင္းကာလအတြင္း အေျခခ်ေနထုိင္သည့္ အေနာက္အာဖရိက ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားမွာ ဆိုနင္ကီအုပ္စုမွျဖစ္ၾကသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ

ဆိုနင္ကီတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အိမ္နီးခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္အကိုင္၊ ေနထုိင္မႈစနစ္၊ အစားအေသာက္ အစရွိသည့္ အေျခခံကိစၥရပ္မ်ား၌ အစၥလာမ္ဘာသာ၏ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိေနသည္။ ၎တို႔သည္ ေရွးေဟာင္းအာဖရိကယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေသာ လူ႔အလႊာခြဲျခားသည့္ ဇာတ္စနစ္ကိုလည္း လက္ကိုင္က်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။

ဇာတ္ခြဲျခားရာတြင္ လူတန္းစားတစ္ခုလံုးကို နမာဆာလာသို႔မဟုတ္ ညာဆာမာလိုဟုေခၚသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ဆိုနင္ကီမ်ားကို ဟို႐ိုသို႔မဟုတ္ ဟိုရြန္ဟု ေခၚၿပီး ကြၽန္အျဖစ္သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားကို ကိုမိုဟုေခၚၾကသည္။ ဆိုနင္ကီမ်ိဳးကြဲျဖစ္ေသာ ဂ်ာရာအုပ္စုခြဲတြင္ ေတာ္ဝင္ေသြးပါသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားကို တြန္ကန္လန္မူဟု ေခၚတြင္ၾကသည္။ ကြၽန္စနစ္ထြန္းကားေသာ ၁၃ ရာစုကာလတြင္ အဆိုပါ ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္ခြဲျခားမႈ အႀကီးအက်ယ္အျမစ္တြယ္ခဲ့သည္။

ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း

ဆိုနင္ကီတို႔လက္ထပ္ရာတြင္ အစၥလာမ့္အဆံုးအမအတုိင္း ထိမ္းျမားလက္ထပ္ၾကသည္။ ေမာင္ႏွမဝမ္းကြဲလက္ထပ္ၾကသူမ်ားျပားၿပီး ဆိုနင္ကီယဥ္ေက်းမႈကလည္း အားေပးသည္။ လက္ထပ္ရန္ မိဘသေဘာတူညီမႈရယူရသည္။ ဆိုနင္ကီဆို႐ိုးစကားရွိသည္။ “တစ္ဝမ္းကြဲေမာင္ႏွမဆိုတာ တစ္ဦးအတြက္တစ္ဦးျဖစ္တည္လာတာ” ဟူ၏။ ထိုသို႔လက္ထပ္ျခင္းသည္ မိသားစုပိုင္ဆုိင္မႈ သူစိမ္းလက္သို႔ စီးဆင္းမသြားေတာ့ဘဲ မိသားစုအတြင္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။

ဇာတ္နိမ့္ဇာတ္ျမင့္မ်ားအၾကားလက္ထပ္ျခင္းမွ မျပဳအပ္မျပဳပိုင္ေသာကိစၥဟု အယံုအၾကည္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္ဝင္ေသြးပါေသာ တြန္ကန္လန္တို႔ကမူ ဇနီးတစ္ဦးထပ္ပိုယူေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ကြၽန္အုပ္စုဝင္ ကိုမိုအမ်ိဳးသမီးကို ထိမ္းျမားျခင္းလည္းရွိသည္။

အစားအေသာက္

နံနက္စာတြင္ ဖြန္ေဒးပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ ႏွံစားေျပာင္း၊ သၾကား၊ ႏို႔၊ ဆားတို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယာဂုတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဆန္၊ ႏွံစားေျပာင္းသို႔မဟုတ္ ေျပာင္းျဖင့္လုပ္ထားလွ်င္ ဆြမ္ဘီယာဂုဟုေခၚသည္။

ေန႔လည္စာအတြက္မူ ဒမ္ဘာတီရီႏွင့္ တာခါယာကို အစားမ်ားသည္။ ယင္းတို႔သည္ ဆန္၊ ေျမပဲတို႔ျဖင့္ အဓိက ခ်က္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒယ္ရီဟုေခၚေသာ ႏွံစားေျပာင္း၊ ပဲေစ့တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ စြပ္ျပဳတ္ရည္ကိုလည္း ေသာက္သံုးေလ့ရွိၾကသည္။

Reference: Encyclopedia of African Peoples, The History of Africa, Empires of Medieval West Africa: Ghana,Mali and Songhay, Wikipedia.com

ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf