ျမန္မာႏုိင္ငံကိုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးသည့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ အေရအတြက္ UNHCR ထုတ္ျပန္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာျပည္ကိုစြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ ႐ိုဟာဂ်င္မြတ္စလင္ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၆၈,၀၀၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) မွ အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရသိရသည္။
ထိုအေရအတြက္အတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပစစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ထြက္ေျပးခဲ့ရသူ ၇၄,၀၀၀ ဦးပါ၀င္သည္ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၂ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းမႈအမ်ားဆံုးမွာ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ေလွမ်ားျဖင့္ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ႏွင့္ ကပၸလီပင္လယ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းကာ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ နီးပါး အသက္စြန္႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထဲ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းသို႔ထြက္ေျပးစားရိတ္မွာ ကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ခန္႔က်သင့္ၿပီး အသက္ဆံုး႐ံႈးႏႈန္းမွာ ၁.၂ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။
 
ေနာက္ထပ္႐ိုဟင္ဂ်ာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း ျမန္မာ့နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံထဲသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း UNHCR က ၎တို႔၏အစီရင္ခံစာထဲတြင္ေရးသားထားသည္။
 
(စာရင္းပံု – UNCHR)
 
ကိုးကား – The Irrawaddy English Edition
ဉာဏ္အလင္း