ရမဇာန္ႏွင့္ကုရ္အာန္

က႑ – Quran
 
(ဆြိယာမ္ ဥပုသ္ေဆာက္တည္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ေန ့ရက္မ်ားသည္)
 
ရမႆြာန္လပင္ျဖစ္သည္။ (ထိုလ၌ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္မွ)ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္ က်ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။ (ယင္းကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္သည္) လူသားခပ္သိမ္းတို ့အဘို ့တရားဓမၼအျဖ စ္၎၊တရားလမ္းမွန္ရေစေသာ အမွားအမွန္ကိုခြဲျခားသိေစေသာ ထင္ရွားလွသည့္ သက္ေသခံလကၡဏာမ်ားအျဖစ္၎၊ က်ေရာက္လာေသာ
က်မ္းေတာ္ျမတ္ပင္တည္း) 
ကုရ္အာန္ ( ၂:၁၈၅)
 
ဘယ္အရာဟာ ကုရ္အာန္နဲ ့ပတ္သတ္ဆက္ႏႊယ္မႈျဖစ္သြားလဲ အဲဒီအရာဟာရဲ႕တန္ဖိုးဟာ ျမႇင့္တက္သြားပါတယ္။
 
နဗီတမန္ေတာ္ေပါင္းတစ္သိန္းေက်ာ္ထဲမွာ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္ ဆြလႅလႅာဟုအလိုင္းဟိ၀စလႅမ္သခင္ဟာ အထြဋ္ျမတ္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ရျခင္းဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္အေပၚကို ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ ခ်ေပးျခင္းခံခဲ့ရလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
မိုးေကာင္ကင္ေပၚက ဖရစ္ရွ္သာေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ေတြထဲမွာ ဂ်ိဗ္ရာအီးလ္ဟာ အမြန္ျမတ္ဆံုးႏွင့္အဆင့္အျမင့္ဆံုးေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ဂ်ိဗ္ရာအီးလ္ ေကာင္းကင္တမန္ေတာ္ႀကီးဟာ တမန္ေတာ္ျမတ္ထံကို ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ယူလာခဲ့တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
 
ဘာသာစကားေတြအားလံုးထဲမွာ အရဗီဘာသာစကား အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ရတာကလည္း ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ဟာ အရဗီဘာသာစကားနဲ႔က်ေရာက္လာတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
 
တစ္ႏွစ္တာရဲ႕လေတြထဲမွာ ရမဇာန္လ အမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ရတာကလည္း အခုလို ရမဇာန္လမွာ အလႅာဟ္ဟာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ခ်ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
 
တစ္ဖန္ျပန္ၿပီး ရမဇာန္ရဲ႕ရက္ေပါင္းသံုးဆယ္ထဲမွာ ကဒရ္ညဟာအမြန္ျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္၊ ကဒရ္ညမြန္ျမတ္ရတဲ့အေၾကာင္းကလည္း ကဒရ္ညမွာ ကုရ္အာန္ကို ခ်ေပးတဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
 
ရမဇာန္လဟာ အရင့္အရင္အြမၼသ္ေတြထံမွာလည္း မြန္ျမတ္တဲ့လတစ္လျဖစ္ပါတယ္။
 
နဗီတမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီးမ္ရဲ႕ ဆြဟီဖဟ္က်မ္းငယ္မ်ားမွာလည္း ရမဇာန္လ တစ္ရက္ေန ့သို ့မဟုတ္ သံုးရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္ဒါဝူဒ္သခင္ရဲ႕ ဇဘူရ္က်မ္းျမတ္ဟာ ရမဇာန္လ ၁၈ရက္ သို႔မဟုတ္ ၁၂ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ တမန္ေတာ္မူစာေပၚရဲ႕ေသာင္ဝ္ရာသ္က်မ္းျမတ္ဟာ ရမဇာန္လ ၆ရက္ေန႔ တြင္လည္းေကာင္း၊ နဗီတမန္ေတာ္အီစာရဲ႕အင္န္ဂ်ီးလ္က်မ္းျမတ္ဟာ ရမဇာန္လ ၁၂ရက္သို႔မဟုတ္ ၁၃ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရေတာ္မူပါတယ္။
 
ရမဇာန္ႏွင့္ကုရ္အာန္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိတဲ့အတြက္ ဒီလမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ဖတ္ရြတ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းေတြကို အျခားလေတြထက္ပိုၿပီးျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
အျခားလေတြမွာ ကုရ္အာန္တစ္အာယသ္ဖတ္တာထက္ ရမဇာန္လမွာ ကုရ္အာန္ဖတ္ရြတ္ျခင္းဟာ အဆေပါင္းခုႏွစ္ဆယ္အက်ိဳးစဝါဗ္ပိုမိုရရွိပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္လည္း လျမတ္ရမဇာန္မွာ ေကာင္းကင္တမန္ဂ်ိဗ္ရာအီးလ္နဲ႔ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ေဒါင္ရ္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ရြတ္ဖတ္ျခင္း၊အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ျပန္ေက်ာ့ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
 
အခုလို ရမဇာန္လမွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို တတ္ႏိုင္သ၍ အထူးအေလးထားၿပီးဖတ္ရြတ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
 
(M.ေအာင္ျမတ္ဦး)
ရမဇာန္အထူးထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
 
Mediafire – http://bit.ly/2sfEZqD
pCloud – http://bit.ly/2sMWi38
Dropbox – http://bit.ly/2thhOKM