ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကေနဒါက ေဒၚလာ ၈.၈သန္း ေထာက္ပံ့

ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပ္စတင္ ထ႐ူဒူးက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ အကူအညီအေထာက္အပံ့မ်ားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ေနေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္က ေျပာၾကားလုိက္သည္။
 
ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဇြန္လ ၇ ရက္ အေစာပိုင္းက ထားဝယ္ၿမိဳ႕အနီးပ်က္က်ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေလယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါစီးနင္းခဲ့သူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဒီမိုကေရစီးအသြင္ကူးေျပာငး္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား ကေနဒါမွ ကူညီေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးႏ်ွင့္ လူငယ္ အခြင့္အေရး၊ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ ဘာသာေရးလူနည္းစု အုပ္စုမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးေရး စသည္တို႔ကို အရွိန္တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ ကေနဒါဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ၎အျပင္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအစိုးရ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ အေထာက္အပံ့အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၈ သန္း ေပးအပ္မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေၾကညာသည္။ ယင္းေထာက္ပံ့ေငြကို လူအခြင့္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ ႏုိင္ငံအတြင္းလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အမ်ိုးသမီးမ်ားပိုမိုပါဝင္လာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ထိခုိက္လြယ္ေသာ လူထုအတြက္ အေရးေပၚ အစားအေသာက္ေထာက္ပံ့ေရး၊ ေနရာထုိင္ခင္းစီစဥ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ အသက္ကယ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ေရရွည္ခံမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ကေနဒါႏုိင္ငံက ေထာက္ခံအားေပးထားသည္။
 
“ကေနဒါနဲ႔ ျမန္မာအၾကားဆက္ဆံေရးဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်တိုးတက္ေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူေတြ စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈရေစဖို႔အတြက္ ဒီႏုိင္ငံကို က်ေနာ္တို႔ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ဘာသာေရးလူနည္းစုအုပ္စုေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ေတြအပါအဝင္ ထိခိုက္လြယ္တဲ့ လူအုပ္စုေတြ အားလံုးပါဝင္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားေသာ၊ ျမန္မာျပည္သူအားလံုးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို က်ေနာ္တို႔ အားေပးပါတယ္” လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်ပ္စတင္ ထ႐ူဒူးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
Ref: http://pm.gc.ca

အတြဲ (၁) အမွတ္ (၆) ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7