ပုစြန္သည္ “ဟလာလ္” ျဖစ္ပါသလား

က႑ – Halal/Haram
မာလိကီ၊ ရွာဖိအီ၊ ဟမ္ဗလီ လမ္းစဥ္မ်ား၏ အီမာမ္ႀကီးမ်ားထံတြင္ ပုစြန္သည္ သံသယမရွိ “ဟလာလ္” ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ထိုအီမာမ္ႀကီးမ်ား၏ထံတြင္ အခ်ိဳ႕ျခြင္းခ်က္ရွိေသာ တိရစာၦန္အနည္းငယ္မွအပ က်န္ေရသတၱ၀ါအားလံုး “ဟလာလ္”ျဖစ္သည္။
 
ဟနဖီလမ္းစဥ္အရ ေရသတၱ၀ါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးအား “ဟလာလ္” ျဖစ္မျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ အေျခခံစည္းကမ္းမွာ … အၾကင္ေရေနတိရစၦာန္သည္ ငါးအုပ္စုမွျဖစ္လွ်င္ “ဟလာလ္”ျဖစ္ၿပီး ငါးအုပ္စုမွမဟုတ္လွ်င္ “ဟလာလ္” မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုစြန္သည္ ငါးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္/မပါ၀င္ အလ်င္ေလ့လာၿပီးမွ “ဟလာလ္” ျဖစ္မျဖစ္ကို ဆံုးျဖတ္ရပါမည္။
 
အကယ္၍ေလ့လာစမ္းစစ္ခ်က္အရ ပုစြန္သည္ငါးအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ပါက ဟနဖီတို႔ထံတြင္ “ဟလာလ္”ျဖစ္ၿပီး ငါးအုပ္စုတြင္မပါ၀င္ပါက “ဟလာလ္” ဟုမေျပာႏုိင္ပါ။
 
သို႔ဆိုလွ်င္ ပုစြန္သည္ငါးအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ပါသလား။ ဤသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ားထံတြင္ အေျဖႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေန၍ အကြဲအလြဲရွိပါသည္။ ေခတ္သစ္သတၱေဗဒပညာရွင္မ်ား (Zoologist) ၏ထံ၌ ငါးကိုဤသို႔ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။
 
“ငါးဆိုသည္မွာ ေက်ာ႐ိုးပါေသာ ေရသတၱ၀ါျဖစ္ၿပီး ေရထဲ၌ေန၍ ေရယက္မ်ားျဖင့္ကူးခတ္ကာ ပါးဟက္ျဖင့္အသက္႐ႈသည္။”
 
အထက္ပါဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ပုစြန္သည္ ငါးအမ်ိဳးအစားထဲမွမဟုတ္ေတာ့ပါ။ ပုစြန္တြင္ေက်ာ႐ိုးမပါသလို ပါးဟက္ျဖင့္လည္းအသက္႐ႈျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုစြန္သည္သီးျခားေရသတၱ၀ါတစ္မ်ိဳးသာျဖစ္သည္။
 
အျခားတစ္ဖက္တြင္ အရဗီဘာသာစကား၌နာမည္ေက်ာ္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သည့္ အိဗ္ႏုဒု႐ိုင္းဒ္၊ ေဖ႐ိုဇ္အာဗာဒီ၊ ဇုဗိုက္ဒီ၊ ဒမီရီတို႔က ပုစြန္ကို ငါးအုပ္စုတြင္ထည့္သြင္း၍ ငါးတစ္မ်ိဳးဟုသတ္မွတ္ၾကသည္။
 
ပုစြန္သည္ ငါးကဲ့သို႔ျဖစ္သည္။ ပုစြန္သည္အနီေရာင္ရွိသည့္ငါးငယ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ထိုဘာသာစကားအဘိဓာန္မ်ားကိုအေျခခံ၍ဟနဖီပညာရွင္မ်ားစြာတို႔က ပုစြန္ကိုငါးအုပ္စုတြင္ထည့္သြင္းလိုက္ၾကသည္။ ထိုသို႔ငါးအုပ္စုတြင္ထည့္သြင္းလိုက္သည့္အတြက္ပုစြန္မွာ “ဟလာလ္”ျဖစ္သည္ဟု “ဖသ္၀ါ” ဓမၼသတ္ဆံုးျဖတ္ၾကပါသည္။
 
အကယ္၍ ေခတ္သစ္သတၱေဗဒပညာရွင္မ်ား၏ “ငါး”ဟူသည့္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တို႔ကိုလက္ခံပါက ပုစြန္သည္ငါးအုပ္စုတြင္မပါ၀င္ပါ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဟနဖီစည္းကမ္းအရ ငါးမဟုတ္သည့္အတြက္ မစားပိုင္ေတာ့ပါ။
 
ဤေနရာတြင္ ေမးခြန္းတစ္ခုေပၚလာပါသည္။ ေရသတၱ၀ါမ်ားတြင္မည္သည့္အမ်ိဳးအစားက ငါးအုပ္စုတြင္မပါ၀င္၍ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားက ငါးအုပ္စုတြင္ပါ၀င္ပါသနည္း။ ဤသို႔အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ရာတြင္ သတၱေဗဒပညာကိုအေျခခံသည့္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကို လက္ခံရမည္လား။ သို႔မဟုတ္ အရဗီအေခၚအေ၀ၚဘာသာစကားကြၽမ္းက်င္သည့္ပညာရွင္မ်ား၏မွတ္ခ်က္ကို လက္ခံရမည္လား။
 
ရွရီအသ္တရားေတာ္၏အခ်ိဳ႕ေသာသတ္မွတ္မႈမ်ားမွာ လူအမ်ားတို႔၏ “အုရ္ဖ္” အသံုအးႏံႈးအတုိင္းသတ္မွတ္ပါသည္။ ဤသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူရင္းအေခၚအေ၀ၚျဖစ္သည့္ အရဗ္တို႔၏အသံုးအႏံႈးကိုသာ အတည္ျပဳပါသည္။
 
“အုရ္ဖ္” အမ်ားသံုးအႏံႈးသည့္ အေခၚအေ၀ၚတြင္ အကြဲအလြဲျဖစ္လာပါက တရားေတာ္အရ အရဗ္တို႔၏အသံုးအႏံႈးကိုသာအတည္ျပဳရပါမည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အရဗီအဘိဓာန္ပညာရွင္တို႔၏ ဆန္းစစ္ခ်က္အရ ပုစြန္သည္ငါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္အရဗီအဘိဓာန္ပညာရွင္တို႔၏ ဆန္းစစ္ခ်က္အတုိင္း၊ အရဗ္တို႔၏အသံုအႏံႈးအတုိင္း ပုစြန္ကို ငါးအမ်ိဳးအစားဟုပင္သတ္မွတ္ရပါမည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ပုစြန္စားျခင္းမွာ “ဟလာလ္” ျဖစ္မည္။
 
ဤသို႔အကြဲအလြဲရွိေသာ “မတ္စ္အလဟ္”မ်ိဳးတြင္ တရားေတာ္အရအမ်ားသံုးသည့္ “အုရ္ဖ္” အေခၚအေ၀ၚဘာသာစကားအသံုးအႏံႈးအေပၚသာအေျခခံရပါမည္။ အျခားပညာရပ္ျဖင့္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေပၚ အေျခမခံပါ။ ထိုအေျခခံမူအေပၚေထာက္႐ႈ၍ ေမာ္လာနာအရွ္ရဖ္အလီထာန၀ီသခင္ႀကီးက ပုစြန္သည္ “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ဖသ္၀ါဓမၼသတ္ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။ ထာန၀ီသခင္ႀကီးက ဓမၼသတ္ေမးျမန္းခ်က္တစ္ခုကို ဤသုိ႔ေျဖဆိုထားပါသည္။
 
ငါးအမ်ိဳးအစားအားလံုးမွာ “ဟလာလ္”ျဖစ္ေၾကာင္း အားလံုးတညီတၫြတ္တည္း လက္ခံထားၾကသည္။ ယခုပုစြန္မွာငါးအမ်ိဳးအစားတြင္ပါ၀င္/မပါ၀င္ဆိုသည့္အခ်က္သာ သံသယျဖစ္ေနသည္။
 
ငါးဆိုသည့္ထူးျခားသည့္အရည္အခ်င္းတစ္ခုခုသတ္မွတ္ၿပီး ထိုအရည္အခ်င္းေပ်ာက္ဆံုးသည္ႏွင့္ငါးအျဖစ္မွ ေလွ်ာက်ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္ဟူ၍ မည္သည့္အေထာက္အထားမွ်မရွိပါ။ ယခုကြၽမ္းက်င္သည့္ပညာရွင္မ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္သာက်န္ရွိေတာ့သည္။ အကယ္၍ထိုပညာရွင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကြဲလြဲလွ်င္ အမိန္႔သည္လည္းကြဲလြဲမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အိမာမ္မုဟမၼဒ္၏ကြဲလြဲမႈကို ရွာမီက်မ္းရွင္ကလည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ ကြၽႏ္ုပ္ထံတြင္ ဒမီရီ၏ ဟယာသြလ္ဟိုင္၀ါန္က်မ္းအသင့္ရွိေနသည္။ ထိုက်မ္းတြင္တိရစာၦန္မ်ား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇမ်ားကိုပါအေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုက်မ္းတြင္ “ပုစြန္သည္ အလြန္ေသးေသာ ငါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္” ဟု ျဖစ္သည္။ မခ္ဇန္က်မ္းတြင္ ေဆးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားကို အေျခခံေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားပါေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုက်မ္းရွင္က ပုစြန္ကိုငါးမ်ိဳးစိပ္တြင္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည့္အတြက္ “ဟလာလ္”ျဖစ္ရန္အလြန္ပင္နီးစပ္ပါသည္။ ထိုက်မ္းတြင္ပါေဖာ္ျပပါရွိသည့္အတြက္ ပို၍ပင္ခုိင္မာသြားပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္အေနႏွင့္ ပုစြန္မွာငါးအုပ္စုတြင္ျဖစ္ေၾကာင္း လံုး၀စိတ္ခ်ယံုၾကည္ပါသည္။ (အင္မ္ဒါဒြလ္ဖသာ၀ါ တြဲ – ၄၊ စာ – ၁၀၃)
 
ဤသည္မွာ ပညာရွင္တို႔၏ ဆန္းစစ္ခ်က္သာျဖစ္သည္။ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ရန္အက်ယ္တ၀ံ့ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ အကြဲအလြဲရွိေသာ မတ္စ္အလဟ္ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေနပါသည္။ အကြဲအလြဲရွိေသာအရာကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းသည္သာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ား၏ေလ့လာဆန္းစစ္မႈကို လက္ခံ၍ ပုစြန္စားသံုးသူကိုအျပစ္တင္ျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္အျခားဓမၼသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ စားသံုးရန္အခြင့္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
(ေမာ္လ၀ီ ကာရီ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (အဇီဇီ၊ ျပင္ခ႐ိုင္) ေရးသည္)
 
မူရင္း – ဟလာလ္/ဟရာမ္၊ စားပိုင္/မစားပိုင္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား စာအုပ္မွ။
 
မတ္လထုတ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz