“ဟလာလ္” တိရစာၦန္တစ္ေကာင္တြင္ “ဟရာမ္” ျဖစ္ေစေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား

က႑ – Halal/ Haram

“ဟလာလ္” တိရစာၦန္တစ္ေကာင္တြင္ (၇) မ်ိဳးေသာ အစိတ္အပိုင္းကို စားသံုးျခင္းမျပဳပိုင္ပါ။ “မကၠ႐ူဟ္သဟ္ရီမီ” ျဖစ္သည္။ (ဟရာမ္ႏွင့္ နီးကပ္သည္) ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားမွာ –

၁။ စီးထြက္ေသာေသြး (ဒေမမပ္စ္ဖူးဟ္)

၂။ ေယာနိ (မအဂၤါ)

၃။ ေ၀ွးေစ့

၄။ အက်ိတ္အဖု

၅။ ဆီးအိမ္

၆။ သည္းေျခအိတ္

၇။ လိင္တံ

ဤ (၇) မ်ိဳးတြင္ ေသြး (စီးထြက္ေသာေသြး)မွာ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္၏အမိန္႔ေတာ္အရ “ဟရာမ္” အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး က်န္ (၆) မ်ိဳးမွာ “ခဗေရ၀ါဟိဒ္”ေၾကာင့္ “မကၠ႐ူဟ္သဟ္ရီမီ” အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေသြးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္တြင္ အတိအလင္းတားျမစ္ထားပါသည္။

သို႔ရာတြင္အေသသား၊ သို႔မဟုတ္ စီးထြက္ေသာေသြး၊ သို႔မဟုတ္ ၀က္တိရစာၦန္၏အသားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုအရာမ်ားသည္ အလြန္ညစ္ေထး၍ မသန္႔စင္ေသာေၾကာင့္၊ … (ကုရ္အာန္ ၆း၁၄၅)

က်န္ (၆) မ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုရ္အာန္တြင္ အတိအက်မပါရွိေသာ္လည္း ေအာက္ပါအာယသ္ေတာ္၏အမိန္႔တြင္ အႀကံဳး၀င္ပါသည္။

၎ျပင္ ထိုသူတို႔အဖို႔ စင္ၾကယ္ေသာအရာမ်ားကို (စားသံုး)ခြင့္ျပဳကာ မသန္႔စင္ေသာအရာမ်ားကို ၎တို႔အေပၚ၌ (စားသံုးျခင္းမျပဳၾကရန္) တားျမစ္ေလသည္။ (ကုရ္အာန္ ၇း၁၅၇)

ဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္ ဤသို႔လာရွိ၏။

တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိ၀စလႅမ္)သည္ ဆိတ္တစ္ေကာင္တြင္ (၁) လိင္တံ၊ (၂) ေ၀ွးေစ့ႏွစ္ခု၊ (၃) မအဂၤါ၊ (၄) အက်ိတ္အဖု၊ (၅) သည္းေျခအိတ္၊ (၆) ဆီးအိမ္၊ (၇) ေသြးတို႔ကို မႏွစ္သက္ပါ။
(ကိသားဗြလ္အာဆားရ္ စာ- ၁၇၉)

ေမာ္လ၀ီကာရီ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (အဇီဇီ၊ ျပင္ခ႐ုိင္)

ဇြန္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

Mediafire – http://bit.ly/2sfEZqD
pCloud – http://bit.ly/2sMWi38
Dropbox – http://bit.ly/2thhOKM