ေက်ာ႐ိုးအတြင္းရွိ အာ႐ံုေၾကာမႀကီး (Spinal Cord)

က႑ – Halal/Haram
 
ေမာ္လဝီကာရီ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (အဇီဇီ၊ ျပင္ခ႐ိုင္)
 
၎ကို “ဟရာမ္မဂဇ္”ေက်ာ႐ိုးအတြင္းရွိ အျဖဴေရာင္ရွိေသာ အာ႐ံုေၾကာမႀကီးဟု ေခၚပါသည္။ ထုိအေၾကာမွာ “ဟလာလ္” ျဖစ္သလား၊ “ဟရာမ္” ျဖစ္သလား ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရွ႕တြင္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစို႔။
 
ထိုအေၾကာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖိကဟ္က်မ္းမ်ားတြင္ အကြဲအလြဲရွိေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕က်မ္းမ်ားတြင္ “မကၠ႐ူဟ္သဟ္ရီမီ” ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္းေရးသားထားပါသည္။ (ကန္ဇြဒၵကာအိဒ္၊ သြဟာဝီ၊ ဖသာဝါရရွီဒီယဟ္၊ အင္မ္ဒါဒြလ္မုဖ္သိယီးန္ စသည့္က်မ္းမ်ားတြင္ “မကၠ႐ူဟ္သဟ္ရီမီ” ျဖစ္ေၾကာင္းပါရွိပါသည္။)
 
အခ်ိဳ႕က်မ္းမ်ားတြင္ မည္သုိ႔မွ်ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါ။ (စုနနိဗိုက္ဟကီ၊ အိအ္လာအြစၥဳနန္၊ ဖိုက္ႆြလ္ကဒီးရ္၊ ရဒၵဳလ္မြခ္သားရ္၊ ဗဒါအိအြစြ္စြနာအိအ္၊ ဖသာဝါဟင္ဒီယဟ္) စသည့္က်မ္းမ်ားတြင္ “ဟလာလ္” တိရစာၦန္မ်ား၏ မစားပိုင္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အဆိုပါအေၾကာႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔မွ် မေဖာ္ျပထားပါ။ သို႔ေသာ္ ေမာ္လာနာ မုဖ္သီ ကိဖာယသြလႅာဟ္က မိမိ၏ဖသ္ဝါက်မ္းျဖစ္ေသာ ကိဖာယသြလ္မုဖ္သီက်မ္း တြဲ-၈၊ စာ-၂၈၇တြင္ ဤသို႔ေရးသားထားပါသည္။ “ဟရာမ္မဂဇ္” အေၾကာသည္ “ဟရာမ္”မဟုတ္သလို “မကၠ႐ူဟ္” လည္းမဟုတ္ပါ။ ထိုအေၾကာမွာ “ဟရာမ္မဂဇ္”ဟူေသာ နာမည္ေၾကာင့္ နာမည္ပ်က္ေနရျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိသ္ြရိဟိဒါယဟ္ စာ-၂၃၀ တြင္ “ဟလာလ္” ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
Image result for chicken back bone skeleton
ထိုအေၾကာသည္ “ဟလာလ္” “ဟရာမ္” ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အကြဲအလြဲျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိသို႔အကြဲအလြဲရွိေသာ အရာကို မစားဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။
 
မူရင္း – ဟလာလ္/ဟရာမ္ စားပိုင္/မစားပိုင္ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား
 
ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf