သိမ္း/ခ်ိဳးသိမ္း

က႑ – Halal/Haram

ေမာ္လဝီ ကာရီ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (အဇီဇီ၊ ျပင္ခ႐ုိင္)

သိမ္းငွက္/ခ်ိဳးသိမ္း (hawk, falcon, shikra) ငွက္မ်ားမွာ ဟရာမ္ မစားပိုင္ပါ။ ေမြးထားေသာ သိမ္းငွက္ျဖင့္ အမဲလိုက္လွ်င္ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသတိျပဳရပါမည္။ အကယ္၍ သိမ္းငွက္ကို စတင္လႊတ္သည့္အခါ “ဗိစ္မစ္လႅာဟ္” ရြတ္ဖတ္၍လႊတ္ခဲ့လွ်င္ ထိုသိမ္းငွက္သည္ သားေကာင္ကိုဒဏ္ရာရေစ၍ ဖမ္းမိခ့ဲသည္။ သို႔တေစလည္း “ဇဗဟ္” မျပဳလုပ္မွအလွ်င္ သားေကာင္ေသဆံုးခဲ့ေသာ္ ထိုသားေကာင္မွာ “ဟလာလ္” ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သိမ္းငွက္ႏွင့္အတူ သားေကာင္အေနာက္ကို လိုက္ေနရန္လိုပါသည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ ထုိင္ေနၿပီးမွ ေနာက္မွလိုက္ရွာ၍ သားေကာင္အေသရလွ်င္ “ဟလာလ္” မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အကယ္၍ သားေကာင္အရွင္ရလွ်င္ “ဇဗဟ္” ျပဳလုပ္ရန္ “ဝါဂ်ိဗ္” ျဖစ္သည္။ (ရဒၵဳလ္မြခ္သားရ္ တြဲ  – ၆၊ စာ – ၃၀၇)

မူရင္း – ဟလာလ္/ဟရာမ္ စားပိုင္/မစားပိုင္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား

=============

7 MB သာရွိတဲ့ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၁) ကို ေအာက္ပါ Link ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုကေန အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။

Mediafire – http://bit.ly/2yk9yzT

pCloud – http://bit.ly/2gTFG2h