က႑ – Halal Haram

ေမာ္လဝီ ကာရီ ရဟ္မသြလႅာဟ္ (အဇီဇီ၊ ျပင္ခ႐ိုင္)

ေမြးျမဴေရးၾကက္ဥ

ေမြးျမဴေရးၾကက္ကိုစားသံုးျခင္း “ဟလာလ္” ျဖစ္သလို ထိုၾကက္၏ဥသညလည္း “ဟလာလ္” ျဖစ္သည္။

ၾကက္၏ဝမ္းမွထြက္လာေသာၾကက္ဥ

ၾကက္သို႔မဟုတ္ စားပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ငွက္အား “ဇဗဟ္” ျပဳၿပီးေနာက္ ၎၏ဝမ္းမွဥထြက္လာလွ်င္ ထိုဥမွာ “ဟလာလ္” ျဖစ္သည္။

မည္သည့္တိရစၦာန္၏ဥ “ဟလာလ္”ျဖစ္သနည္း

ဥတစ္မ်ိဳး “ဟလာလ္”၊ “ဟရာမ္” ျဖစ္ျခင္းမွာ တိရစၦာန္အေပၚမူတည္သည္။ “ဟလာလ္” တိရစၦာန္၏ဥသည္ “ဟလာလ္”ျဖစ္ၿပီး “ဟရာမ္” တိရစၦာန္၏ဥသည္ “ဟရာမ္”ျဖစ္သည္။

ဥကိုေရမေဆးဘဲျပဳတ္ျခင္း

ဥေပၚတြင္ ေသြးသိ႔ုမဟုတ္ မစင္ေပေနျခင္းမရွိလွ်င္ ထိုဥမွာ သန္႔ရွင္း၏။ ေပေနပါက မသန္႔ပါ။ အကယ္၍ ဥေပၚတြင္ အညစ္အေၾကးေပေနျခင္းမရွိပါက ေရမေဆးဘဲျပဳတ္ႏုိင္သည္။ အေကာင္းဆံုးက ဥမ်ားကို ေရေဆးၿပီးမွ ျပဳတ္သင့္သည္။ အကယ္၍ အညစ္အေၾကးေပေနလွ်င္ ေရးေဆးရန္အေရးႀကီးသည္ (ရဒၵဳလ္ခြခ္သားရ္ တြဲ-၁၊ စာ-၂၃၃)

ေသသြားေသာၾကက္မွထြက္လာေသာဥ

ၾကက္တစ္ေကာင္သည္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေသဆံုး၍ ၎၏ဝမ္းဗုိက္အတြင္းမွ ဥထြက္လာလွ်င္ ထိုဥသည္ သန္႔ရွင္း၍ “ဟလာလ္” စားသံုးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ (ဖသာဝါဟင္ဒီယဟ္ တြဲ-၅၊ စာ-၃၃၉)

ဟလာလ္/ဟရာမ္ စားပိုင္/မစားပိုင္တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား

စက္တင္ဘာလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၀) ဟာ 5 MB သာရွိတာေၾကာင့္ အလြယ္တကူေပါ့ေပါ့ပါးပါး အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္မွာပါ။ က႑စံုလင္တဲ့ ရသစံု ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္းကို ဖတ္ဖို႔ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Mediafire သို႔မဟုတ္ pCloud ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန အခမဲ့ရယူလုိက္ပါ။

Mediafire – http://bit.ly/2xGZNs6
pCloud – http://bit.ly/2xLG8J1