ႏြားသားသည္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစပါသလား

က႑ – Halal/Haram

ေမာ္လဝီကာရီရဟ္မသြလႅာဟ္ (အဇီဇီ၊ ျပင္ခ႐ိုင္)

ဟဒီးဆ္ေတာ္တစ္ရပ္တြင္ ဤသို႔ပါရွိသည္။ “ႏြားႏို႔ႏွင့္ ႏြားေထာပတ္မွာ ေရာဂါမ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေစသည္။ ႏြားအသားမွာ ေရာဂါျဖစ္သည္” တမန္ေတာ္ျမတ္ (ဆြလႅလႅာဟုအလုိင္းဟိဝစလႅမ္)သည္ ႏြားသားမွေရာင္ၾကဥ္ရန္မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ (မုစ္သဒရပ္က္ဟာကင္မ္ တြဲ-၄၊ စာ-၄၀၄)

အခ်ိဳ႕ေသာသမားေတာ္မ်ားသည္ ဤဟဒီးဆ္ေတာ္ကိုၾကည့္၍ ႏြားသားကိုစားသံုးျခင္းမွာ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစေၾကာင္းၫႊန္ၾကားၾကသည္။ ေခတ္သစ္ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ ဆန္းစစ္ခ်က္အရလည္း ႏြားသားသည္လူ႔က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစေၾကာင္း ဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏အထက္ပါဟဒီးဆ္ေတာ္အရေနရာေဒသအေျခအေနမေရြး အားလံုးအတြက္တားျမစ္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ ဟဒီးဆ္ပါရဂူမ်ား၏ထံတြင္ ဤတားျမစ္ခ်က္မွာ “ဟိဂ်ားဇ္” အရပ္ကြၽန္းဆြယ္ကဲ့သို႔ ပူေျပာင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာေနရာေဒသ၏ ေရ၊ ေျမ အေနအထားအရ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္မွ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။ ႏြားသားသည္ အပူဓာတ္ႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႔မႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔သည့္ ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားစားေသာက္ပါက က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ ႏြားႏုိ႔ႏွင့္ ႏြားေထာပတ္သည္ အသားကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ အေအးဓာတ္ႏွင့္ စိုထိုင္းမႈကိုျဖစ္ေစသည္။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာ ေဒသအတြက္ အလြန္အက်ိဳးရွိပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)သည္ ႏြားႏုိ႔ႏွင့္ေထာပတ္ကို က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေသာအစာဟုလည္းေကာင္း၊ ႏြားသားကိုက်န္းမာေရးထိခုကိ္ေစေသာအရာဟုလည္းေကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားက အထက္ပါဟဒီးဆ္ေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ရွင္းလင္းၾက၏။ ဤဟဒီးဆ္၏ “စနဒ္” ဆင့္ဆိုမႈမွာ “ႆြအီးဖ္” အားနည္းမႈရွိေနသည္။ စနဒ္အားနည္းေသာဟဒီးဆ္ျဖင့္အေထာက္အထားျပဳျခင္းမပိုင္ပါ။ (ကရွ္ဖြလ္ခဖါအ္ တြဲ-၂၊ စာ-၁၈၂)

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တရားေတာ္အရ ႏြားသားမွာ သံသယမရွိ “ဟလာလ္” စားပိုင္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါေထာက္ျပမႈအရ “ႆြအီးဖ္” ဆင့္ျပန္မႈအားနည္းေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။ အားလံုးကိုၿခံဳၾကည့္လွ်င္ႏြားသားကို “ဟရာမ္”ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မစားသံုးရန္ တားျမစ္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႔ေသာေဒသရွိ လူတို႔အတြက္ က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္အရ ဆင္ျခင္ရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာေဆးပညာရွင္မ်ားက ႏြားသားကို ဆား၊ င႐ုပ္၊ မဆလာ၊ သစ္ႀကံပိုးေခါက္တုိ႔ျဖင့္ ေရာခ်က္လိုက္လွ်င္ ႏြားသား၏ ဆိုးက်ိဳးအာနိသင္မ်ားမွာလည္း ကုန္ဆံုးသြားသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ႏြားသားကို အသားသက္သက္စားေသာက္ျခင္းျပဳပိုင္သလို မဆလာမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာစားသံုးျခင္းလည္းျပဳပိုင္ပါသည္။

မူရင္း – ဟလာလ္/ဟရာမ္ စားပိုင္/မစားပိုင္ တိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား

ဉာဏ္အလင္းမဂၢဇင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၉) ၾသဂုတ္လထုတ္ကို Download ရယူရန္

Mediafire – http://bit.ly/2w2D4r2
pCloud – http://bit.ly/2vuKWhs