ရန္ကုန္ဖိသ္ရဟ္ေပါက္ေၾကး ၁၀၀၀ က်ပ္ လို႔ အိုလမာေၾကညာ

ဒီႏွစ္ အီးဒ္ေန႔ဟာ အစၥလာမ့္ ဟစ္ဂ်ရီျပကၡဒိန္အရ ၁၄၃၈ ခုႏွစ္ ေရွာင္၀လ္လ (၁) ရက္ေန႔ျဖစ္မွာပါ။ ခရစ္ႏွစ္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ညေန ေန၀င္ၿပီးခ်ိန္မွာ လျမင္/မျမင္ကို ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လျမင္ရင္ ၂၆ ရက္ေန႔ အီးဒ္ျဖစ္မွာပါ။ မျမင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဥပုသ္တစ္ရက္ထပ္ေစာင့္ရၿပီး ၂၇ ရက္ေန႔မွာ အီးဒ္ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
 
အီးဒ္ေန ့မွာ ဖိသ္ရဟ္ေၾကးေပးေဆာင္ျခင္းဟာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ကေလးလူႀကီး အားလံုးအေပၚမွာ ဝါဂ်စ္ဗ္တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိသ္ရဟ္ေၾကးကို အီးဒ္ဆြလာသ္ဝတ္မျပဳခင္ ေပးေဆာင္ရပါတယ္။
 
ယခုႏွစ္အတြက္ ဂ်ံဳေစ့အေလးအခ်ိန္၏ ကာလတန္ဖိုးအရ လူတစ္ဦးလ်င္ က်ပ္ေငြ တစ္ေထာင္တိတိ ေပးေဆာင္ရမည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ ့အတြက္ အိုလမာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေၾကညာထုတ္ထားပါတယ္။
အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္မွာလည္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕ေတြရဲ႕ ဂ်ံဳေစ့တန္ဖိုးကိုတြက္ခ်က္ၿပီး ေၾကညာခ်က္အသီးသီးထုတ္ထားပါတယ္။ ဂ်ံဳေစ့တန္ဖိုး ၿမိဳ႕အလိုက္ကြာသည့္အေပၚ ဖိသ္ရဟ္ေၾကးဟာလည္း မတူပါဘူး။ အထက္ဘက္ၿမိဳ႕ေတြမွာ ဖိသ္ရဟ္ေၾကးဟာ တစ္ေထာင္ထက္ေလ်ာ့ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းၿမိဳ႕ေတြမွာေတာ့ တစ္ေထာင္အေက်ာ္ တစ္ေထာင္ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိပါတယ္။
 
ရမဇာန္အထူးထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။