ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ရင္ဆုိင္ရဖြယ္ရွိသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္

က႑ – Politics
ႏုိင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာသည့္ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါက အေျခအေနကို အျမန္ဆံုးတံု႔ျပန္ႏုိင္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (Commissions of Inquiry- COI) ႏွင့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ (Fact-finding Missions- FFM) အဖြဲ႔မ်ားကို ကုလသမဂၢမွ အာဏာအပ္ႏွင္းေလ့ရွိသည္။ ယင္းအဖြဲ႔မ်ားကို ေရရွည္သို႔မဟုတ္ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ယင္းအေျခအေနျဖစ္ေအာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သူမ်ားကို အေရးယူႏုိင္ရန္အေထာက္အကူျပဳျခင္းႏွင့္ ဒဏ္ခတ္မခံရဘဲ လြတ္ေျမာက္ျခင္းမျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔အတြက္ အဓိကတာ၀န္ေပးသည္။
 
ယင္းႏုိင္ငံတကာစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ (Security Council)၊ အေထြေထြညီလာခံ (General Assembly)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ (Human Rights Council)၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီးတို႔က အတည္ျပဳဖြဲ႔စည္းေပးသည္။
 
လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္အတြင္း ကမာၻအရပ္ရပ္၌ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိုးေဖာက္ခဲ့ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ COI ႏွင့္ FFM အဖြဲ႔ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ယင္းတုိ႔အနက္ ယခင္ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ဒါဖာေဒသ၊ တီေမာ-လက္စ္တီ၊ လက္ဘႏြန္၊ ဂီနီယာတို႔ပါ၀င္ၿပီး မၾကာေသးေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက အိုင္ဗိုရီကို႔စ္၊ လစ္ဗ်ား၊ သိမ္းပိုက္ခံပါလက္စတုိင္းနယ္ေျမ၊ ဆီရီးယား၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ သီရိလကၤာႏွင့္ ဗဟိုအာဖရိကျပည္ေထာင္စု အစရွိသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။
 
ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး (OHCHR) ကအဖြဲ႔အစည္း၏ ပင္မတာ၀န္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေပးလုိက္ေသာ COIႏွင့္ FFM အဖြဲ႔မ်ားကို လိုအပ္သည့္ ပညာရွင္ႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူရသည္။ OHCHR ၏ တာ၀န္မ်ားတြင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္ဗ်ဴဟာမ်ားအႀကံေပးျခင္း၊ အသံုး၀င္မည့္ႏုိင္ငံတကာဥပေဒမ်ား ခ်ျပျခင္း၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ားခန္႔ေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္ကူညီျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးပိုင္းတြင္ အင္အားျဖည့္ေပးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းရွာေဖြေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးျခင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
 
၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက COI ႏွင့္ FFM အဖြဲ႔ေပါင္း ၅၀ နီးပါးကို OHCHR က ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဗဟိုအာဖရိကျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက စံုစမ္းစစ္ေရးေကာ္မရွင္ (COI) မ်ားဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ရာ၌လည္း OHCHR က ကူညီခဲ့သည္။ ယင္းမတုိင္ခင္က ဗဟိုအာဖရိကျပည္ေထာင္စုအတြက္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးေကာ္မရွင္ (FFM) ကို ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ရာတြင္လည္း OHCHR က ကူညီခ့ဲေသးသည္။ ထို႔အျပင္ ဆီးရီးယား၊ အီရီႀထီးယား၊ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ (COI) မ်ား ဖြဲ႔စည္းေပးရာ၌လည္း OHCHR က ကူညီခဲ့သည္။
 
ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ COI/FFM
 
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳေဖာက္မႈမ်ားရွိသည္ဆိုသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရခုိင္ျပည္နယ္ကို အခ်က္အလက္ရွာေဖြစံုစမ္းရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ေစလႊတ္ေရးကို ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက မတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ သတင္းတစ္ရပ္ကို VOA ျမန္မာပိုင္းတြင္ ဖတ္႐ႈရသည္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကမကထျပဳလုပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေမရိကန္အပါအ၀င္ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕ရွိ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၌ အမ်ားသေဘာျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ (HRW) ကလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။
 
လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ ခ်က္ခ်င္းကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးထင္လင္းက လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိဘဲ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။
 
လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြစံုစမ္းမည့္အဖြဲ႔ဆိုသည္မွာ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္ (United Nations fact-finding missions – FFM) ကို ဆိုလိုသည္။
 
ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္ (United Nations fact-finding missions – FFM)
 
ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွစ္ (United Nations fact-finding missions – FFM) သည္ အဖြဲ႔နာမည္အတုိင္း အခ်က္အလက္မ်ားရွာေဖြစုေဆာင္းရန္ ကုလသမဂၢက ဖြဲ႔စည္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ႔ကို မတည္ၿငိမ္သည့္ေဒသမ်ားသို႔ေစလႊတ္ေလ့ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ (၅၀) အတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္သည့္ ေဒသမ်ားသို႔ FFM အဖြဲ႔ကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။
 
အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးဆုိရာ၌ ကန္႔သတ္ေဘာင္မ်ားရွိသည္။ မည္မွ် က်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕လုပ္ေဆာင္မည္၊ မည္သည့္ဗ်ဴဟာမ်ား အသံုးျပဳရမည္၊ မည္သည့္ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳရမည္ဆိုသည္ကို အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ကန္႔သတ္ေပးေလ့ရွိသည္။
 
မူၾကမ္းေၾကညာခ်က္ကို ကုလသမဂၢအထူးေကာ္မတီက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၄-၂၂ ရက္ထိ သံုးပတ္ၾကာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ျခင္းမလုပ္ဘဲ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔၌ က်င္းပသည့္ အေထြေထြညီလာခံတြင္ မူၾကမ္းကို ၄၆/၅၉ “ႏုိင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးက႑အတြက္ ကုလသမဂၢ၏ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္” အျဖစ္သတ္မွတ္ကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
 
ယင္းေၾကညာခ်က္အရ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္သည္သည္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးတစ္ခုထဲအတြက္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္မေရြးေပါက္ကြဲႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း အခ်က္ျပေဖာ္ထုတ္ေပးသည္။ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ အခ်က္အလက္ရွာေဖြျခင္းသည္ “ျပည့္စံုက်ယ္ပ်ံ႕ရမည္၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ၿပီး မွ်တရမည္၊ မ်က္ႏွာမလုိက္ဘဲ သမာသမတ္က်ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အျငင္းပြားမႈမ်ားမေပၚေပါက္ေစရန္ အေစာပိုင္းအခ်က္အလက္စုစဥ္ကတည္းက ထိုသို႔က်င့္သံုးရမည္ဟု ဆိုသည္။
 
FFM ကို လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ အေထြေထြညီလာခံႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔က တာ၀န္ယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကာ တာ၀န္ေပးသည္။ FFM ဖြဲ႔စည္းျခင္းကို သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လက္သင့္ခံၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ျငင္းဆိုပါက ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။
(စတီဗင္ေရးသည္)
 
ဧၿပီလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2oR54rj
Pcloud – http://bit.ly/2nP162Y
Dropbox – http://bit.ly/2otKFN1