မိုရိုလူမ်ိဳးစု (Moro People)

က႑ – Ethnic Groups

                        မိုရိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ကသ္သိုလစ္ဘာသာဝင္မဟုတ္ေသာ အႀကီးဆံုးလူမ်ိဳးႏြယ္အုပ္စုလည္းျဖစ္သည္။ မို႐ိုမ်ားကို ဘန္ဆာမို႐ို (Bangsamoro) ဟုလည္း ေခၚသည္။ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၅.၁ သန္းရွိျပီး ၂၀၀၇ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၅.၁ % ရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ကို မိုရိုဟုေခၚဆိုၾကျပီး ရွာေဖအီမဇ္ဟဗ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

မိုရိုလူမ်ိဳး အမ်ားစုသည္ မင္းဒေနာင္း (Midanao)၊ ဆူလူး (Sulu) ႏွင္႔ ပါရာ၀န္ (Parawan) ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖိလစ္ပိုင္-ဘန္ဆာမိုရို စစ္ပြဲေၾကာင္႔ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ မိုရိုမ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ မနီလာ ၊ စီဘူ ႏွင့္ ဒီေဘာင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ပါေတြ႔ႏိုင္သည္။ မိုရိုလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ မင္းဒေနာင္းတြင္အေျခခ်ေနထိုင္ၾကသည္သည္။

ဘန္ဆာမိုရိုဆုိသည့္ စကားလံုးသည္ မူလ မေလးစကားလံုးျဖစ္သည္။ ဘန္ဆာဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးကိုေခၚဆိုျပီး မိုရိုဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးအမည္ျဖစ္သည္။ ယခုမူ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ ဘန္ဆာမိုရိုဆိုသည္ႏွင့္ မို႐ိုလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ေနထိုင္ရာအရပ္ကိုပါတြဲၿပီးေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဘန္ဆာမို႐ိုကို အစၥလာမၼစ္ျပည္နယ္ဟုလည္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။

မိုရိုဟူသည့္ စကားလံုးမွာ  ၁၆ရာစုမတုိင္ခင္ စပိန္ကိုလိုနီမ်ားက မူးရ္ (Moor) ဟုေခၚေသာ မြတ္စလင္အုပ္စုတစ္စုကို ရည္ၫႊန္းေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ မူးရ္တို႔သည္ ေရွးေဟာင္း႐ိုမန္အင္ပါယာပိုင္နက္ျဖစ္ေသာ အာဖရိကအေနာက္ေျမာက္ျခမ္းမွ ေမာ္ရီတားနီးယား၊ အလ္ဂ်ီးရီးယားႏွင္႔ ေမာ္ရိုကိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေနထိုင္သည္။ စပိန္အာဏာပိုင္မ်ား ဖိလစ္ပိုင္သို႔ေရာက္ေသာ္အခါ အထက္ပါ မိုရိုမ်ားကဲ့သို႔ မိမိတို႔အား ခုခံသည္႔ လူမ်ိဳးတစ္ခုေတြ႔ရွိျပီး မိုရိုမ်ားဟူေခၚရာမွာ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မိုရိုလူမ်ိဳးဟူ၍ျဖစ္လာသည္။ ယခုမႈ ဖိလစ္ပိုင္းအစုိးရကိုယ္တိုင္မွာ မိုရိုလူမ်ိဳးမ်ားကို ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ

မိုရိုလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚမေလးယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးသည္။ ၎တို႔သည္ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘရူႏိုင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းတို႔တြင္ေနထုိင္ၾကေသာ မေလးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသကြာေဝးလင့္ကစား ဆင္တူမႈမ်ားရိွိေနသည္။ မိုရိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္

မို႐ိုယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အစၥလာ့မ္ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကေတာ့ အလႊမ္းမိုးဆံုးျဖစသ္ည္။ ဗလီငယ္ေလးမ်ားမွသည္ ဗလီႀကီးေျမာက္ျမားစြာကို ေဒသတစ္ခြင္တြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ ဝက္သားႏွင့္ ဆက္စပ္စားေသာက္ကုန္မ်ား စားေသာက္သံုးစြဲျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကသည္။

မိုရိုအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ မေလး၊ အင္ဒို၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းေတာင္ပိုင္းကဲ့သို႔ပင္ တူေဒါင္ဟုေခၚသည့္ ေခါင္းေပါင္းကိုဝတ္ဆင္ၾကျပီး ကိုယ္ခႏၶာကို လံုျခံဳစြာဖံုးထားေလ႔ရွိသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူႀကီးပိုင္းမ်ားသည္ ဆြန္ကုတ္ဟုေခၚသည္႔ ဦးထုပ္ေသာ္လည္းေကာင္း တကီယာဟ္ဟုေခၚသည့္ အျဖဴေရာင္ေခါင္းစည္းေသာ္လည္းေကာင္း ဝတ္ဆင္တတ္ၾကသည္။

အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလို မိုရိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မေလးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ လြန္စြာဆင္တူၾကေသာ္လည္း မတူညီသည့္အခ်က္မွာ မို႐ိုတို႔သည္ မိမိတို႔အုပ္စုအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပင္ စည္းလံုမႈႏွင့္ ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈမရွိၾကေခ်။ မတူညီသည့္ မို႐ိုအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအၾကား ရာထူးအာဏာ၊ ဓနဥစၥာမ်ားအျပင္ မဆိုစေလာက္ကြဲျပားေသာ မ်ိဳး႐ိုး၊ ႐ိုးရာဓေလ့၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားကိုပါ အားၿပိဳင္ၾကေသး၏။

မို႐ိုတို႔၏ ဂီတမွာ ကူလင္တန္ျဖစ္ၿပီး ေဂါင္ဟူေသာ ကိရိယာျဖင့္ တီးခတ္ရသည္။ ေဂါင္သည္ ဗံုႏွင့္သဏၭာန္ဆင္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းေတြေတြ႔ရေသာ ေၾကးနီ သို႔မဟုတ္ ေၾကးဝါျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစသ္ည္။

ဘာသာစကားႏွင္႔ ပညာေရး

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမို႐ိုတို႔သည္ ၾသစႀထိဳနီးရွန္း (Austronesian) ဘာသာစကားအုပ္စုႀကီးမွ ဆင္းသက္လာေသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ မ်ိဳးကြဲဘာသာစကားမ်ားကို ေျပာဆိုၾကသည္။ မင္းဒေနာင္းသားမ်ားသည္ မာဂြင္ဒေနာင္း (Maguindanaon)၊ ေတာင္ဆြပ္ (Tausūg) ႏွင့္ မာရာေနာင္း (Maranao) စကားမ်ားေျပာၾကသည္။ မင္းဒေနာင္းႏွင့္ ဆူလူးေဒသမ်ားတြင္ တဂါေလာ့ (Tagalog) စကားကိုလည္းေျပာၾကသည္။ အာရဗီႏွင့္ မေလးစကားေျပာသည့္ အုပ္စုငယ္မ်ားလည္းရွိသည္။

မိုရိုအမ်ားစုသည္ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ေခတ္ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တခ်ိဳ႕မွာ အစၥလာမၼစ္ပညာေရးကို သင္ယူၾကသည္။ အစၥလာမၼစ္ပညာေရးကို မာရာဝီၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ာေမယာသြလ္ မင္းဒေနာင္း အလ္-အစၥလာမီ (Jamiatul Mindanao Al-Islamie) တြင္ တက္ေရာက္ၾကသလို အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ရွိ အလ္-အဇ္ဟာရ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ႏုိင္ငံ မဒီနာ အစၥလာမၼစ္တကၠသိုလ္မ်ားအထိ သြားေရာက္ပညာသင္ယူၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုး မင္ဒေနာင္းျပည္နယ္တကၠသိုလ္တြင္ ဆည္းပူးၾကသည္။ ယင္းတကၠသိုလ္လက္ေအာက္တြင္ ဘုရင္ဖိုင္ဇယ္လ္ အစၥလာမၼစ္ပညာေရးဌာနလည္းရွိသည္။

သမိုင္းႏွင္႔ ဘာသာေရး 

၁၃ ရာစုအေစာပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးပညာရွင္ မဒ္ဒူးမ္ကရီးမ္အပါအဝင္ အစၥလာမ္သာသနာဘက္သို႔ ဖိတ္ေခၚသည့္ ပါရွန္းပင္လယ္ေကြ႔မွ မြတ္စလင္မ်ား တာဝီတာဝီကြၽန္းသို႔ေရာက္လာခဲ့ကာ ေဒသခံမ်ားအား အစၥလာမ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ဘ႐ူႏုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား စူလတန္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္လည္း ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အစၥလာမ္သာသနာကို အုတ္ျမစ္ခ်ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစၥလာမ္အားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ၁၄၅၇ တြင္ စူလတန္ႏုိင္ငံမ်ားထူေထာင္လာၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဗ်ာယန္ စူလတန္ႏုိင္ငံ၊ မင္းဂြင္းဒေနာင္းစူလတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆူလူးစူလတန္ႏုိင္ငံတို႔လည္းအပါအဝင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္မြတ္စလင္မ်ား၊ ပါရွန္းမ်ားႏွင့္ အာရပ္ကုန္သည္မ်ားက ဆူလူႏွင့္ အျခားေသာ စူလတန္ႏုိင္ငံမ်ားကို အစၥလာမ္သာသနာႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

၁၅၂၁ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္ကိုလိုနီမ်ား ဖိလစ္ပိုင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ၁၅၆၅ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္အင္ပါယာ လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ခဲ႔သည္။ သို႔ရာတြင္ စူလတန္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ခုခံမႈေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ခရီးမေပါက္ခဲ့ေပ။ မို႐ိုတို႔သည္ စူလတန္ႏုိင္ငံမ်ား၏လြတ္လပ္ေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့႐ံုမွ် အစၥလာမၼစ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာ္ငႏုိင္ခဲ့သည္။ အျခား မြတ္စလင္မဟုတ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္လူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ စပိန္ကိုလိုနီမ်ားျပဳသမွ် ႏုခဲ့ရၿပီး ကက္သလစ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကသည္။ မို႐ိုတို႔အား ၿဖိဳခြင္းလိုေသာ စပိန္ကိုလိုနီမ်ားသည္ ခရစ္ယာန္အသစ္မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္တို႔အၾကား ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ စပိန္ကိုလိုနီတို႔သည့္ ကက္သလစ္ဘာသာမကိုးကြယ္ဘဲ မေနရ ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္းလာၾကကာ မို႐ိုလူမ်ိဳး ဂ်ဴးႏွင့္ မြတ္စလင္တို႔အား အဓမၼဖိအားေပးခဲ့သည္။ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘာသာသို႔ မကူးေျပာင္းပါက ႏုိင္ငံအတြင္းမွထြက္ခြာရန္ သို႔မဟုတ္ ေသဒဏ္က်ခံရန္ အမိန္႔ပညတ္ခဲ့သည္။ စပိန္ကိုလိုနီမ်ားသည္ ၎တို႔က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အစၥလာမ္သာသနာကိုဖိႏွိပ္ခဲ့ၾကၿပီး အင္အားသံုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ စပိန္တို႔၏ ႏုိင္ထက္စီးနင္းမႈကို မို႐ိုတို႔က စိန္ေခၚခဲ့ၿပီး ကမ္း႐ိုးတမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ကက္သလစ္ကင္းေမွ်ာ္စင္မ်ားအား ဝင္ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါတူ ဘန္တီလန္လက္ထက္ ၁၇၅၄ ခုႏွစ္ အတြင္းမို႐ိုေတာ္လွန္ေရး အရိွန္အျမင့္ဆံုးေရာက္ခဲ့သည္။

စပိန္-မို႐ိုစစ္ပြဲသည္ ကက္စတီးစစ္ပြဲ (Castille War) ဟုေခၚသည့္ စပိန္-ဘ႐ူႏုိင္းစစ္ပြဲကာလ ၁၅၇၈ ခုႏွစ္တြင္ အစျပဳခဲ့သည္။ ယင္းစစ္ပြဲသည္ ႏွစ္လတာၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ စပိန္တို႔သည္ ေခတ္မီ ေရေႏြးေငြ႔စြမ္းအင္သံုး ေရတပ္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ မို႐ိုေရတပ္အားေခ်မႈန္းခဲ့သည္။ ေရျပင္တုိက္ပြဲကို ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုၾကာေအာင္ တုိက္ခုိက္ၿပီးခ်ိန္မွ မင္းဒေနာင္းေဒသတြင္ စပိန္တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာက်ယ္က်ယ္ပ်ံ႕ပ်ံ႕သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ လက္က်န္ ဆူလူးစူလတန္ႏုိင္ငံသည္လည္း စပိန္တို႔၏ ေျမျပင္၊ ေရျပင္ အင္အားသံုးတုိက္ခုိက္မႈကို ႀကံ့ႀကံ့မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ မ်ားမၾကာမီ က်သြားခ့ဲသည္။

၁၉ ရာစု ဆူလူးစူလတန္ႏုိင္ငံတြင္ မို႐ိုတို႔သည္ စပိန္တို႔အား ခံတပ္ႏွင့္ ကင္းမ်ားေဆာက္လုပ္ခြင့္ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴေပးခဲ့ေသာ္လည္း စပိန္တု႔ိ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာမွာ ယင္းအေဆာက္အဦမ်ားအျပင္သို႔ ခပ္ယဲ့ယဲ့သာ သက္ေရာက္ခဲ့သည္။ စပိန္-အေမရိကန္တိုက္ပြဲအတြင္း စပိန္မ်ားအေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဒသကိုစြန္႔ခြာရန္အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။  ၁၈၇၆ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္တို႔၏ ေနာက္ဆံုးႀကိဳးစားအားထုတ္မႈအျဖစ္ ဂ်ိဳလိုေဒသကို သိမ္းပိုက္ၿပီး ေတာင္ပိုင္းကြၽန္းစုမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ရန္အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း မင္းဒေနာင္းတြင္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ၁၀၀၀ သာရွိခ့ဲသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးမ်ား စပိန္စစ္တပ္ကို ေရွာင္ကြင္းကာ မို႐ိုတို႔အား လက္နက္ေမွာင္ခိုတင္သြင္း ေရာင္းခ်ေရးျဖစ္သည္။ မို႐ိုတို႔သည္ ယင္းလက္နက္မ်ားဝယ္ယူခဲ့ၿပီးေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

စပိန္-အေမရိကန္စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ စပိန္တို႔အေရးနိမ့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မင္းဒေနာင္းစူလတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆူလူးစူလတန္ႏုိင္ငံကိုအား ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္က အေရးဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ပါရီသေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္အရ ဖိလစ္ပိုင္ကြၽန္းစုႀကီးအားလံုးရွိ စပိန္ပိုင္နက္မ်ားကို အေမရိကန္တို႔က ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရကာ စစ္ပြဲကို အဆံုးသတ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စပိန္တို႔အား ေအာင္ျမင္စြာခုခံႏုိင္ခဲ့ေသာ မို႐ိုလူမ်ိဳးစုသည္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကို အေမရိကန္လက္ထဲ ထည့္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့ျပန္သည္။

ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလတြင္လည္း မင္းဒေနာင္းႏွင့္ ဆူလူးေဒသမ်ားကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္စစ္တပ္အား တိုက္ခုိက္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာေမာင္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုမွ်သာမက၊ ေဆြးမ်ိဳးမ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးအား အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္း ကူညီသည္ဟုဆိုကာ ေဘာ္နီယိုကြၽန္းေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္စြဲထားေသာ ဂ်ပန္မ်ားကိုလည္း တိုက္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျပန္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးတြင္ ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္မွာ မနည္းလွေပ။ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလး၊ လူႀကီး ေပါင္းမ်ားစြာ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္အသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရရွာသည္။ ဖိလစ္ပိုင္တ႐ုတ္မ်ားလည္း မလြတ္ခဲ့ရွာပါ။

ေခတ္သစ္ဖိလစ္ပိုင္ႏွင္႔ မိုရိုမ်ား

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုထံမွ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မို႐ိုလူမ်ိဳးစုသည္ တျခားေသာလူမ်ိဳးစုမ်ား၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဝးကြာသြားခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရ၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိုလည္း ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ အစိုးရကို ယခင္စပိန္စစ္သားမ်ားအား ႐ႈျမင္သကဲ့သို႔ ရန္သူအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အစိုးရသည္ ၎တို႔၏ မင္းဒေနာင္းရွိ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားအေပၚ တျခားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေစျခင္း၊ ယင္းအေျခခ်သူမ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ဖြဲ႔စည္းကာ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ မမွ်တသည့္ ေျမယာဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဇာတ္သြင္းျခင္း (Filipinisation) မ်ားေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား အလွ်ိဳလွ်ိဳေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ စပိန္ကိုလိုနီေခတ္မွစကာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈသာမက ယခုဖိလစ္ပိုင္အစိုးရလက္ထက္ထိေအာင္ မို႐ိုတို႔ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနရသည္ဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။

ေခတ္သစ္ မို႐ိုပဋိပကၡသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ အစျပဳခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရသည္ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မို႐ိုတို႔အား ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာကာ ထူေထာင္မည္ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚကို ကိုင္စြဲခဲ့သည္။ ယင္းအျမင္ကို ႏွစ္အုပ္စုလံုးက ျငင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ယာန္တို႔ဘက္ကလည္း မို႐ိုတို႔သည္ မည္မွ်ရဲရင့္ၿပီး လက္ရဲဇက္ရဲႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခ်က္မ်ားကို စပိန္တို႔မွ ၾကားသိထားရသည္။ မို႐ိုမ်ားကလည္း ၎တို႔ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ၾကေအာင္ မုန္းတီးခဲ့ရေသာ စပိန္မ်ားကို ခရစ္ယာန္မ်ားက အကူအညီအေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ကို အညိႇဳးအေတးထားၾကသည္။ ထို႔အေၾုကာင့္အစိုးရအေနျဖင့္ မို႐ိုတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးအတြက္ သီးသန္႔ဌာနမ်ားဖြင့္လွစ္ရန္အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။

သို႔ႏွင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္းပင္ Commission for National Integration (CNI) အမ်ိဳးသားေပါင္းစည္းေရးေကာ္မရွင္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မြတ္စလင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအသိုင္းအဝုိင္း႐ံုး Office of Muslim Affairs, and Cultural Communities (OMACC) [ေနာက္ပိုင္းတြင္ OMA ဟု ေျပာင္းလဲ] ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအေပၚ မို႐ိုတို႔က အယံုအၾကည္မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဟိုးပေဝသနီကတည္းက မို႐ိုတို႔က်င့္သံုးလာခဲ့ေသာ မိန္းမတစ္ဦးထက္ပိုယူျခင္းႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း ဆုိင္ရာ အစၥလာမ့္ဥပေဒမ်ားကို အစိုးရက ပိတ္ပင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒတို႔သည္ တစ္ဆင့္တိုးခြဲျခားလုိက္သလို ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ မို႐ိုတို႔၏ သည္းခံႏုိင္စြမ္း ဆံုးခန္းတုိင္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္းျဖစ္ေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရေပၚလစီမ်ားကို ေက်ာခုိင္းကာ ပထမဆံုး ခြဲထြက္ေရးအုပ္စု MNLF ကို ႏူးရ္ မီဆြာရီ (Nur Misuari) ဆိုသူက ဦးစီးတည္ေထာင္လုိက္သည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ MNLF အဖြဲ႔အတြင္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ကာ မို႐ိုအစၥလာမၼစ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (Moro Islamic Liberation Front- MILF) အမည္ျဖင့္ အဖြဲ႔ခြဲထြက္ခဲ့သည္။

မို႐ိုမြတ္စလင္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝတြင္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံေနရသည္။ ယခင္က ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ စပိန္တို႔အား ခုခံတိုက္ထုတ္ခဲ့ေသာ မို႐ိုမ်ားသည္ ယခုအခါ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ခြဲထြက္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္ေနရျပန္သည္။ ထို႔ေနာက္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလို MNLF, MILF ကဲ့သို႔ေသာ ခြဲထြက္ေရး အုပ္စုမ်ားအျပင္ အဗူေဆယက္ဖ္ (Abu Sayyaf –ASG) ႏွင့္ ဂ်မားအစၥလာမီးယား (Jemaah Islamiyah – JI) ကဲ့သို႔ေသာ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ား၊ ဘန္ဆာမို႐ို အစၥလာမၼစ္ လြတ္လပ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲဝင္တပ္သား (Bangsamoro Islamic Freedom Fighter – BIFF) အဖြဲ႔ အစရွိသည္တို႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ယခုအခါ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံအဖြဲ႔ (IS) ဟုေခၚသည့္ အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔အား သစၥာခံသည့္ အဖြဲ႔မ်ားပင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ကာ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။

(ရာဇာေရးသည္)

Ref: State and Society in the Philippines

The Case of Moro Identity

A Local Church Living for Dialogue: Identity of Moro People

Wikipedia.com

ဇြန္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
Mediafire – http://bit.ly/2sfEZqD
pCloud – http://bit.ly/2sMWi38
Dropbox – http://bit.ly/2thhOKM