အာရဗီစာေပမွ ဆင္းသက္ေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုး

က႑ – Translation
(Nulla)
 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ အဂၤလိပ္စကားလံုးသည္ အာရဗီစာေပမွ တုိက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သြယ္၀ိုက္ဆင္းသက္သည္ဆိုသည္မွ အာရဗီစကားလံုးကို တျခားစာေပတစ္ခုခုက ေမြးစားသံုးစြဲၿပီးေနာက္မွ အဂၤလိပ္က ထပ္ဆင့္ေမြးစားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာမစာေပက ေမြးစားၿပီးမွ အဂၤလိပ္က ထပ္ဆင့္ေမြးစားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ လစဥ္ စကားလံုးတစ္လံုးစီက် ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
 
အလ္ဂ်ီဘရာ
 
الجبر al-jabr, (အလ္-ဂ်ဘ္ရ္) ဆုိသည့္ စကားလံုး၏ တုိက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ ၿပီးေျမာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားေတာ့အစိတ္အပိုင္းမ်ားမူလအတုိင္းျပန္ျဖစ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤစကားလံုးကို သခ်ၤာဘာသာရပ္တြင္ ပထမဆံုးစသံုးခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းရွိသည့္ က်မ္းစာအုပ္မွာ “အလ္-မုခ္သဆရ္ ဖီဟီဆားဘ္ အလ္-ဂ်ဘ္ရ္ ဝအလ္ မုကအ္ဘလာ” ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္အဓိပၸာယ္မွာ “The Compendium on Calculation by Restoring and Balancing” ျဖစ္သည္။ ယင္းေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္းစာအုပ္ကို ၁၉ ရာစု သခ်ၤာပညာရွင္ မိုဟမၼဒ္ အိဗ္ေန႔ မူဆာ အလ္-ခဝါရိဇ္မီ ေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိ အလ္-ဂ်ီဘရာက်မ္းကို ၁၂ ရာစုတြင္ လက္တင္ဘာသာသို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္ဆိုသည္။
 
အလယ္ေခတ္ အာရဗီ သခ်ၤာပညာတြင္ အလ္-ဂ်ဘ္ရ္ႏွင့္ အလ္-မုကအ္ဘလာဆိုသည္ အလ္ဂ်ီဘရာ ညီမွ်ျခင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ အဓိက အႀကိဳကနဦးအဆင့္၏ အမည္မ်ားျဖစ္သည္။ အလ္-ဂ်ဘ္ရ္ႏွင့္ အလ္-မုကအ္ဘလာ ကို ပုဒ္စုအျဖစ္ သံုးႏံႈးပါက “ညီမွ်ျခင္းေျဖရွင္းနည္း” ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အလယ္ေခတ္လက္တင္စာေပသည္ ယင္းနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ နာမည္မ်ားကို ဆြဲယူေမြးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အဂၤလိပ္စာေပက တစ္ဆင့္ေမြးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အလ္ဂ်ီဘရာ၏ ျမန္မာလို တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ အကၡရာသခ်ၤာျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf