အာရဗီစာေပမွ ဆင္းသက္ေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုး

က႑ – Translation

(Nulla)

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ အဂၤလိပ္စကားလံုးသည္ အာရဗီစာေပမွ တုိက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သြယ္၀ိုက္ဆင္းသက္သည္ဆိုသည္မွ အာရဗီစကားလံုးကို တျခားစာေပတစ္ခုခုက ေမြးစားသံုးစြဲၿပီးေနာက္မွ အဂၤလိပ္က ထပ္ဆင့္ေမြးစားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာမစာေပက ေမြးစားၿပီးမွ အဂၤလိပ္က ထပ္ဆင့္ေမြးစားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ လစဥ္ စကားလံုးတစ္လံုးစီက် ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

Caraway (ကရေဝး)

كرويا karawiyā | كراويا karāwiyā ဆိုသည့္စကားလံုး၏ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ “ကရေဝးပင္” ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစာျဖင့္လည္း ကရေဝးကို ကရေဝးပင္ဟုသာ ေခၚေဝၚသံုးစြဲပံုကိုေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ အာရဗီဘာသာစကားကို ဆြဲယူေမြးစားထားသည္မွာ ထင္ရွားလွ၏။

ကရေဝးဆိုသည့္ အသံုးအႏံႈးသည္ အလယ္ေခတ္ အာရဗီစာေပတြင္ အင္မတန္ေခတ္စားခဲ့သည္။ Caraway ဆိုသည့္ အဂၤလိပ္စာလံုးေပါင္းကို ၁၃၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရးသားခဲ့ၾကေသာ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းစာအုပ္မ်ားတြင္ စတင္ေတြ႔ရွိရသည္။

ကရေဝးပင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပား၌ ေပါက္ၿပီး တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အေျမာက္အျမားေတြ႔ႏုိင္သည္။ ဤအပင္သည္ သစ္ၾကမ္းပိုးမ်ိဳးဝင္ အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး သစ္ၾကမ္းပိုးပင္ႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။ ေပ ၃၀ မွ ၄၀ ထိျမင့္သည္။ ကရေဝးရြက္၏ ပံုသဏၭာန္မွာ လွံသြားပံုရွိ၍ ၾကြပ္ဆတ္သည္။ ကရေဝးသာ၏ အရသာမွာ လိေမၼာ္ညိဳေရာင္ျဖစ္၍ စမုန္စပါးနံ႔သင္းသည္။

ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္မ်ားတြင္ ကရေဝး႐ြက္ပါဝင္သည္။ ေထာပတ္ထမင္း၊ ဒန္ေပါက္ထမင္းစသည္တို႔တြင္ ကရေဝး႐ြက္မပါလွ်င္ မၿပီးေခ်။ ဘယေဆး ေဖၚရာ၌လည္း ကရေဝး႐ြက္ပါဝင္သည္။

ဇြန္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၇) ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Link တစ္ခုကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
Mediafire – http://bit.ly/2sfEZqD
pCloud – http://bit.ly/2sMWi38
Dropbox – http://bit.ly/2thhOKM