အာရဗီစာေပမွ ဆင္းသက္ေသာ အဂၤလိပ္စကားလံုး

က႑ – Translation
 
(Nulla ေရးသည္)
 
ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ အဂၤလိပ္စကားလံုးသည္ အာရဗီစာေပမွ တုိက္႐ိုက္သို႔မဟုတ္ သြယ္၀ိုက္ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ သြယ္၀ိုက္ဆင္းသက္သည္ဆိုသည္မွ အာရဗီစကားလံုးကို တျခားစာေပတစ္ခုခုက ေမြးစားသံုးစြဲၿပီးေနာက္မွ အဂၤလိပ္က ထပ္ဆင့္ေမြးစားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရာမစာေပက ေမြးစားၿပီးမွ အဂၤလိပ္က ထပ္ဆင့္ေမြးစားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ လစဥ္ စကားလံုးတစ္လံုးစီက် ေဖာ္ျပသြားပါမည္။
 
Arsenal (အာဆင္နယ္)
 
dār sināʿa, دار صناعة ဆိုသည့္စကားလံုး၏ တိုက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ “ကုန္ထုတ္စက္႐ံု” ျဖစ္ေသာ္လည္း အလယ္ေခတ္အာရဗီစာေပတြင္မူ အစိုးရပိုင္ကုန္ထုတ္စက္႐ံုကို ရည္ၫႊန္းသည္။ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ အထူးသျ
ဖင့္ ေရတပ္ဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည္။
၁၂ ရာစု အီတလီျပည္တြင္ ဤစကားလံုးကို သေဘၤာတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေျမာက္လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ စစ္သေဘၤာျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ေရတပ္သေဘၤာက်င္းအားေခၚေ၀ၚရန္အတြက္ ဆြဲယူေမြးစားခဲ့သည္။ အလယ္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းရာစုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥေရာပတစ္လႊားအႀကီးဆံုးေသာ အေျမာက္လက္နက္ႀကီးမွာ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕မွအေျမာက္ႀကီး (Arsenal of Venice) ျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားရသည္။
 
၁၂ ရာစု အီတလီ-လက္တင္စာလံုးေပါင္းမ်ားတြင္ Arsenal ကို darsena, arsena ႏွင့္ tarsanatus ဟု၍ ေပါင္းၾကသည္။ ၁၄ ရာစု အီတလီႏွင့္ အီတလီ-လက္တင္ စာလံုးေပါင္းမ်ားတြင္ terzana, arzana, arsana, arcenatus, tersanaia, terzinaia, darsena ဟုေပါင္းၿပီး ၁၅ ရာစုတြင္မူ tarcenale ဟုေပါင္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းစကားလံုးအားလံုး၏ အဓိပၸာယ္မွာ တစ္ခုထဲျဖစ္ၿပီး အထက္တြင္ဆိုခ့ဲသည့္အတုိင္း ေရတပ္သေဘၤာက်င္းကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
 
၁၆ ရာစု ျပင္သစ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာေပတြင္ Arsenal ကို ေရတပ္သေဘၤာက်င္းသို႔မဟုတ္ အေျမာက္လက္နက္ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္ခုလံုးအတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ျပင္သစ္လို Arsenal ဆိုသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိေအာင္ ၁၆ ရာစုအဓိပၸာယ္အတုိင္း ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသးေပ။
 
Arsenal ၏ ယေန႔ေခတ္ အဂၤလိပ္တုိက္႐ိုက္အဓိပၸာယ္မွာ “လက္နက္ခဲယမ္းစု”၊ “လက္နက္တိုက္” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
အတြဲ (၁) အမွတ္ (၆) ကို Download ရယူရန္
 
Mediafire – http://bit.ly/2qzk7YZ
pCloud – http://bit.ly/2rp2r17
Dropbox – http://bit.ly/2pNIeG7