အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကိုတိုက္ထုတ္ဖို႔အတြက္အေရးႀကီးတဲ့ Public Awareness

က႑ – Editorial
 
သမုိင္းဦးကာလမွစတင္၍ လူမ်ားသည္ သူ႔နယ္ေျမကိုယ့္နယ္ေျမ၊ သူ႔အာဏာကိုယ့္အာဏာ၊ သူ႔ဥစၥာကိုယ့္ဥစၥာ၊ သူ႔အုပ္စုကိုယ့္အုပ္စု၊ သူ႔လူမ်ိဳးကိုယ့္လူမ်ား၊ သူ႔ဘာသာငါ့ဘာသာဟူ၍ ေခါင္းစဥ္မ်ားတပ္ကာ ပဋိပကၡမ်ား၊ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။
 
ယေန႔ေခတ္တြင္လည္း လူအမ်ား ယဥ္ေက်း (Civilized) လာသည္ႏွင့္အမွ် တူရာစု၊ တူရာအားေပးသည့္ လူ႔အ႐ိုင္းစိတ္အခံသည္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ အံုၾကြလာသည္။ မိမိႏွင့္အမ်ိဳးတူ၊ ယံုၾကည္ခ်က္တူ၊ ရပ္တည္ခ်က္တူသည့္ လူအမ်ားဆီမွ အာဏာ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ကိုးစားမႈမ်ားလိုခ်င္သည့္ စိတ္အခံေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဘုရားေဟာဗ်ာဒိတ္သဖြယ္ က်င့္သံုးလာၾကျပန္သည္။
 
လက္တေလာျမန္မာႏုိင္ငံႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာသည္လည္း ဤသည္ပင္။ ေခါင္းစဥ္ကေတာ့လွသည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟူ၏။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဤသည္ စစ္မွန္သည့္မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မဟုတ္ေၾကာင္း အသိဉာဏ္ရွိသူတုိင္း စဥ္းစားႏုိင္သည္။ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရ သူတစ္ပါးကို ဖိႏွိပ္လႊမ္းမိုးလိုစိတ္၊ ေနရာရယူပိုင္ဆုိင္လိုစိတ္ႏွင့္ အားသာလိုသည့္စိတ္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္သည့္နည္းလမ္းကို မသိမသာတစ္မ်ိဳး၊ သိသိသာသာတစ္မ်ိဳး အသံုးခ်လာသည္။
 
ယခုအေျခအေနဆိုလ်င္ စစ္ပြဲမ်ားဟုန္းဟုန္းေတာက္ေအာင္ ေလာက္ၿမိဳက္ေန႐ံုမွ်မက ႏုိင္ငံ၏၀င္ေပါက္ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္အေရွ႕တြင္ပင္ ျပည္သူအမ်ားေကာင္းစားေရးကို ဦးေဆာင္လုပ္ေနသူအား သတ္ျပႏိုင္ခဲ့ေလၿပီ။ အမွန္တကယ္တြင္ ဤအၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ကိုက်ဴးလြန္ရျခင္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္မဟုတ္။ မိမိအက်ိဳးအတြက္ငွာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဟူသည့္ေခါင္းစဥ္ကိုတပ္ျပလိုက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။
 
အၾကမ္းဖက္မႈကို တစ္ခုတြင္ သက္ဆုိင္ရာအေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားရွိသည္။ ယင္းအေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ရမည္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္က်ဴးလြန္ျခင္းသည္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္မဟုတ္၊ ဘာသာသာသနာကိုခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းမဟုတ္၊ မည္သည့္႐ႈေထာင့္မွၾကည့္ၾကည့္ ေကာင္းမြန္သည့္လုပ္ရပ္မဟုတ္ဆိုသည္ကို သက္ဆုိင္ရာအုပ္စုအလိုက္၊ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီအလုိက္ သိရွိနားလည္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္းမွ ဖယ္ရွားႏုိင္ေပမည္။
 
မတရားမႈ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းမႈသည္ တရားမွ်တျခင္းႏွင့္ ေကာင္းျခင္းတရားမ်ားကို အၿမဲတေစအႏုိင္ရမည္မဟုတ္ေခ်။ အမွန္တရားသာလွ်င္အၿမဲတမ္းအင္အားႀကီးသည္။ အမွန္တရားသည္ တစ္ခ်ိန္မဟုတ္တစ္ခ်ိန္တြင္ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို ဘြင္းဘြင္းရွင္းရွင္းႀကီးေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္။ လူအမ်ားစုသည္ အမွန္တရားဘက္တြင္ ရွိေနဖို႔လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ ရွိေနဖို႔ကုိ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ရမည္။ ဟစ္တလာသည္ပင္ က်႐ံႈးခဲ့ေသးသည္မဟုတ္ပါေလာ။
 
ဤအခ်ိန္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ျပည္သူလူထုအားျဖင့္ တုိက္ထုတ္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ေနာက္ကြယ္တြင္ လက္နက္လက္လွမ္းမီသည့္အုပ္စုမ်ားကပါ ပါ၀င္ေနေသာေၾကာင့္ ပို၍သတိထားကိုင္တြယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း ပို၍စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ မ်က္ေျခမျပတ္တမ္းေစာင့္ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။ ဆင္ေသႀကီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ႀကီးကို ဆိတ္သားေရျဖင့္ ဖံုးရန္ႀကိဳးစားေနသူမ်ား၏ စကားမ်ားကိုလည္း နားမေယာင္ဖို႔အေရးႀကီးသည္။
 
ယခင္ ၂၀၁၃ ၀န္းက်င္ကကဲ့သို႔ တစ္ခုခုေျပာလုိက္သည္ႏွင့္ အံုၾကြလာသည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ယခုအခါမျဖစ္ေတာ့ေခ်။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အားရစရာေကာင္းလာသည့္ Public Awareness (လူထုနားလည္သေဘာက္ေပါက္လာျခင္း) ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးစံုဘာသာစံု မွီတင္းေနထုိင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆုိးရွည္မည္မဟုတ္ေခ်။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္သည္ ဤေျမေပၚသို႔ လြယ္လြယ္ႏွင့္ေရာက္မလာႏုိင္သလို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာအျမစ္တြယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟုလည္း ယံုၾကည္သည္။ လက္နက္ရွိ၍လုပ္ျခင္းဆိုေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္က်လွ်င္ အဆံုးသတ္ကိုသတ္ေပလိမ့္မည္။
 
ဘာသာေရးအေရခြံေအာက္တြင္ သိုးေရၿခံဳေသာ၀ံပုေလြကဲ့သို႔ ခိုလံႈခြင့္ရရွိေနျခင္းကိုလည္း လံုး၀လက္မခံသင့္ေပ။ Terrorist Sympathizer (အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား စာနာေထာက္ထားသူမ်ား) လံုး၀မျဖစ္ဖို႔အေရးႀကီးသည္။ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ အၾကမ္းဖက္သမားသည္ အၾကမ္းဖက္သမားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တြင္မည္သည့္ဘာသာခ်စ္စိတ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မွမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးသက္သက္ၾကည့္သူသာျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ထဲ၌ သံမႈိ႐ိုက္ထားသကဲ့သို႔ စြဲထင္ေနေအာင္ မွတ္သားထားဖို႔လိုသည္။ ၎တို႔ကို မစင္ထက္ပင္ရြံရွာရေပမည္။
 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ျမန္မာ့ေျမေပၚမွာ အျမစ္ျဖဳတ္တိုက္ထုတ္ရန္ ျပည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတုိင္းတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံသားဆိုသည့္စိတ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္ပစ္ရမည္။ ထို႔အတြက္ Public Awareness ရွိေအာင္ မ်ားမ်ားလုပ္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ဉာဏ္အလင္းက တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။
 
မိုဟမၼဒ္သြာလ္ဟာဟ္ (ခ) စတီဗင္
28.2.2017 (4:48AM)
 
မတ္လထုတ္ အတြဲ(၁) အမွတ္(၄) Download ရယူရန္ –
 
Mediafire – http://bit.ly/2mE2MPq
pCloud – http://bit.ly/2m6cB5B
Dropbox – http://bit.ly/2lqzmnz