မေလာင္ခင္တားရမည့္မီး

က႑ – Editorial

ဟိုးပေ၀သဏီကတည္းက စတင္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ကမာၻႀကီး၌ ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳးထြန္းကားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕၀ါဒမ်ားသည္ မာၻအက်ိဳးျပဳ၊ လူသားအက်ိဳးျပဳ၀ါဒမ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕၀ါဒမ်ားမွာမူအဆိပ္အေတာက္မ်ားျဖစ္သည္။ လူသားမ်ား ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ကိုယ္ တစ္သီးတစ္သန္႔ေနထိုင္ခ်ိန္မွအစျပဳခဲ့သည္ဟုယူဆရၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိကမာၻႀကီးကို မီးဟုန္းဟုန္းေတာက္ေစသည့္၀ါဒတစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ယင္းမွာလူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒ Racism ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒဆိုသည္မွာ လူမ်ားက ကိုယ့္အုပ္စုႏွင့္ကိုယ္ မိမိတို႔ဖာသာတစ္သီးတစ္သန္႔သတ္မွတ္ၿပီး အျခားေသာ အုပ္စု မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာမွာတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ စိတ္ေနစိတ္ထားတစ္ခုျဖစ္သည္။

အုပ္စုမ်ားထဲ၌ လူျဖဴ၊ လူမည္း၊ အာရွသား သို႔မဟုတ္ လက္တင္သား အစရွိသျဖင့္ ရွိၾက၏။ ယင္းအုပ္စုမ်ားသည္ တစ္စံု တစ္ဦးအား သိရွိခြဲျခားရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈဘ၀အပါအ၀င္ က႑အေတာ္မ်ားမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပေစႏုိင္ေသာ္လည္း လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒ တြဲစပ္လုိက္လွ်င္ေတာ့ အႏၱရာယ္ကို ဦးတည္ေပလိမ့္မည္။ လူသားမ်ား သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အသားအေရာင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈတို႔ အေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားေအာင္ ျခားနားျခင္းသာမက အာရယန္၊ ဟူတူ၊ တြတ္ဆီ၊ ရခုိင္၊ ဗမာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အစရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖင့္လည္း အုပ္စုခြဲလာၾကသည္။

လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒသည္ ယုတိၱေဗဒကို ဖီဆန္သည္။ စည္းမထား၊ အထာမထားေပ။ သည္းမခံႏုိင္၊ လက္မခံႏုိင္ေလာက္ သည့္ ခြဲျခားမႈမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပေလ့ရွိသည္။ ၂၀ရာစု၏ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ အေကာင္းဆံုး ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႀကီး ႏွစ္ခုရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ Holocaustဟုေခၚသည့္ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ရ၀မ္ဒါလူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈတို႔ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွစ္ခု လံုးသည္လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒ၏ရလဒ္ပင္ျဖစ္သည္။ ဂ်ဴးမ်ားသည္လူစဥ္မမီေသာေကာင္မ်ား၊ အာရယန္လူမ်ိဳးႀကီးအတြက္ ကပ္ပါးေကာင္ မ်ားဟုသမုတ္ကာ နာဇီဂ်ာမနီက ဂ်ဴးေျခာက္သန္းကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ရ၀မ္ဒါ၌လည္း အလားတူပင္။ တြတ္ဆီလူမ်ိဳးစုကို အဖ်က္ပိုးကာင္မ်ား၊ ပိုးဟပ္မ်ားအျဖစ္သမုတ္ကာ ယင္းလူမ်ိဳးရွစ္သိန္းကို ရက္ ၁၀၀အတြင္း အစုလိုက္အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္ခဲ့ သည္။

လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒသည္ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ေပ။ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အေနအထားအေပၚ အေျခမခံဘဲ လူသားတုိင္း၏ စိတ္အတြင္း၌ ေပါက္ဖြားတည္ရွိႏိုင္သည္။ လူတုိင္းနီးပါးတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒ စြဲကပ္ေနသည္။ အကယ္၍ ထိုဥာဏ္ဆိုးကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါက အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုအတြက္ အႏၱရာယ္အစပ်ိဳးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ တက္၍ အင္မတန္အႏၱရာယ္ႀကီးေသာ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးမီးေတာက္ႀကီးမ်ား ေလာက္ၿမိဳက္ေပလိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒသည္ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈထိတိုင္ ဦးတည္သြားႏုိင္ေၾကာင္း က်ေနာ္တို႔ကို သမုိင္းက သင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးခြဲျခားေရး၀ါဒသည္ မေလာင္ခင္တားရမည့္ မီးျဖစ္သည္။     

မိုဟမၼဒ္ သြာလ္ဟာဟ္ (ခ) စတီဗင္

၂၈.၁၂.၂၀၁၆ (မနက္ ၀၁း၄၈)