ေခတ္ဦးကစ၊ ေခတ္သစ္ထိအျမစ္တြယ္ဆဲေရာဂါဆိုး

က႑ – Quran

အို – ‘မုအ္မင္န္’ သက္၀င္ယံုၾကည္သူအေပါငး္တုိ႔၊ ေယာက္်ားမ်ားသည္ ေယာက္်ားအား သေရာက္သမႈမျပဳရ။ (အေၾကာင္းေသာ္ကား) ထို (သေရာ္သမႈျပဳျခင္းခံၾကရေသာ) ေယာက္်ားမ်ားသည္ ထို (သေရာ္ေသာေယာက္်ား)တို႔ ထက္ပို၍ ေကာင္းျမတ္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာကုန္၏။ ထိုနည္းတူစြာ မိန္းမမ်ားသည္လည္း မိန္းမမ်ားအား သေရာ္သမႈ မျပဳၾကရ။ ထို (သေရာ္သမႈျပဳျခင္းကို ခံၾကရေသာ) မိန္းမမ်ားသည္ ထို(သေရာ္ၾကေသာ မိန္းမ) မ်ားထက္ ပို၍ ေကာင္းျမတ္သူမ်ား ျဖစ္တန္ၾကရာကုန္၏။

၎ျပင္ အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းလည္း မျပဳၾကကုန္လင့္။ ထုိမွတပါး အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး သေရာ္သမႈျပဳၾကေသာ အမည္နာမမ်ားျဖင့္လည္း မွည့္ေခၚျခင္းမျပဳကုန္လင့္။ ‘အီမာန္’ သက္၀င္ယံုၾကည္ၿပီးေနာက္ ျပစ္မႈတည္းဟူေသာ အမည္နာမသည္ လြန္စြာဆိုးရြားလွ၏။ သို႔ပါလ်က္ မည္သူမဆို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမျပဳခဲ့ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႔ သူတို႔သည္သာလွ်င္ မတရားေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကေပသတည္း။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ (အတြင္းေဆာင္မ်ားက႑ – ၄၉ း ၁၁)

အထက္ပါအာယသ္ေတာ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္က ေျပာင္ေလွာင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။ သူတစ္ပါးကို ေျပာင္ေလွာင္ျခင္း၊ နာမည္ဖ်က္ေခၚျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသည္မလုပ္အပ္။ ေျပာင္ေလွာင္ျခင္းခံရေသာသူသည္ ေျပာင္ေလွာင္ေသာသူတို႔ထက္ ေကာင္းျမတ္သူမ်ားျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏုိင္သည္။

ေကာင္းရာၫႊန္ၾကား မေကာင္းရာတားျမစ္အလုပ္သည္ ေကာင္းေသာ္လည္း မေကာင္းရာသေရာ္၊ ကဲ့ရဲ႕၊ ႐ႈတ္ခ်ေ၀ဖန္ျခင္းသည္ အတုိင္းအတာထက္လြန္ပါက အခ်င္းခ်င္းစိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။

ဟဒီးဆ္ေတာ္တြင္လာရွိ၏။ မေကာင္းသည့္အရာတစ္ခုကို တတ္ႏုိင္ပါက လက္ျဖင့္တားျမစ္ပါ၊ လက္ျဖင့္မတတ္ႏုိင္ပါက ႏႈတ္လွ်ာျဖင့္တားျမစ္ပါ၊ ႏႈတ္လွ်ာျဖင့္လည္းမလြယ္ကူပါက စိတ္ထဲမွမေကာင္းမႈဟု ထင္ျမင္႐ႈတ္ခ်ပါ။ သို႔ေသာ္မေကာင္းမႈေၾကာင့္ အေရွ႕ကလူကို ေျပာင္ေလွာင္ပိုင္ခြင့္ အထင္ေသးပိုင္ခြင့္မရွိပါ။

လူမႈကြန္ရက္မ်ားေပၚတြင္ေခတ္စားသည့္ Memes (မီးမ္) လုပ္ျခင္းမ်ား၊ သေရာ္စာေရးျခင္းမ်ား၊ သေရာ္ကာတြန္းဆြဲျခင္းမ်ားသည္ ထိေရာက္မႈအင္မတန္ရွိေသာ္လည္း အတုိင္းအတာထက္ေက်ာ္လြန္ပါက ဆိုးက်ိဳးမ်ားတတ္သည္။ နာမည္ဖ်က္ေခၚျခင္း၊ ဓာတ္ပံုအလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊ ဆဲဆိုျခင္းစသည့္ မလုပ္သင့္မလုပ္အပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။ သူတစ္ပါး စိတ္ထိခုိက္ရသည္။ အမွားတစ္ခု၏အေနာက္ အမွားႏွင့္မတန္ေအာင္ ေပးဆပ္ရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၄၀၀ မတုိင္မီကပင္ ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္က ဤကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္တားျမစ္ထားေတာ္မူ၏။ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္၏ အမိန္႔ကို ေရွ႕၀ယ္ထားကာ သူတစ္ပါးကို ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း မျပဳလုပ္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

သီရိပ်ံခ်ီ မုဖတ္စ္စိရြလ္ကုရ္အာန္ ဆရာႀကီး အလႅာမာဟ္ဃာဇီဟာရွင္မ္ဆြာဟိဗ္က က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျမန္မာျပန္ထဲတြင္ တစ္ပါးသူအေပၚအထင္ေသးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤသို႔ရွင္းလင္းေရးသားထားေသးသည္။

သူတစ္ပါးအား အထင္မေသးရာ။

မ်ားေသာအားျဖင့္ လူႏွစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔၊ သို႔မဟုတ္ အုပ္စုႏွစ္ခုတြင္ သေဘာကြဲလြဲမႈျဖစ္ေပၚသည့္အခါ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔၊ တစ္အုပ္စုႏွင့္တစ္အုပ္စု အခ်င္းခ်င္း အထင္အျမင္ေသးကာ ျပက္ေခ်ာ္ေျပာင္ေလွာင္ေလ့ရွိၾကသည္။ သေရာ္ေလ့ရွိၾကသည္။ ျငဴစူေစာင္းေျမာင္းေလ့ရွိၾကသည္။ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။ မေကာင္းေသာမဖြယ္မရာဘြဲ႔နာမည္မ်ားျဖင့္ ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းေလ့ရွိၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ သိထားအပ္သည္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္ဟု ထင္မွတ္ကာ သူတစ္ပါးအား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ေနသူသည္ တြင္း၊ ျပင္ အားလံုးသိေတာ္မူေသာ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံတာ္၌ မိမိသာလွ်င္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနတတ္ေပသည္။

ဥပမာ – အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္၌ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္သူထက္ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းခံရသူက ပို၍ေကာင္းေနတတ္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ သူတစ္ပါးအား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္သူသည္သာလွ်င္ အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းျဖစ္ေပမည္။

တစ္ခါတစ္ရံမိမိကိုယ္တုိင္က လက္ခံႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ေသာအခ်က္ကို အခ်င္းခ်င္း သေဘာကြဲလြဲၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ယင္းအခ်က္ကိုပင္ တစ္ဖက္သားက ေျပာဆိုလာသည့္အခါ မလိုမုန္းတီးမႈ၊ ဇြတ္တရြတ္ျပဳလိုမႈ၊ သူျဖဴလွ်င္ ငါမည္းမည္ဟူေသာ မတရားဆန္႔က်င္လိုမႈမ်ားေၾကာင့္ မ်က္စိမွိတ္၍ ဆန္႔က်င္တတ္ၾကေပသည္။ သူတစ္ပါး၏ ေသးငယ္ေသာ အျပစ္ကို ျမင္တတ္ၾကသည္။ မိမိ၌ရွိေသာ အျပစ္ႀကီးမ်ားကိုမူ မျမင္တတ္ၾကေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပို၍ ပို၍ ကင္းကြာလာတတ္ၾကသည္။ ပို၍ပို၍ မုန္းတီးလာတတ္ၾကသည္။ အမုန္းလြန္သည့္အခါ ျပန္လည္ေစ့စပ္မႈ၊ သင့္ျမတ္မႈ လမ္းစသည္ပင္ ေပ်ာက္ျခင္းမလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ တစ္အုပ္စုႏွင့္တစ္အုပ္စု အသက္ထက္ဆံုး မုန္းသြားတတ္ၾကေပသည္။

ဤအာယတ္ေတာ္တြင္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ ယင္းသို႔မျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ – သူတစ္ပါးအား အထင္မေသးရ၊ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ျခင္းမျပဳရ။ သူတစ္ပါး၏ အျပစ္ကိုမရွာရ၊ သူတစ္ပါးအားမဖြယ္ရာေသာ အမည္မ်ားႏွင့္ မေခၚရဟူ၍ ပိတ္ပင္တားျမစ္ထားေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ယခုေခတ္မြတ္စလင္မ်ားသည္ ဤက႑လာ ေဒသနာေတာ္မ်ားကိုပင္ လက္ေတြ႔လိုက္နာ က်င့္သံုးၾကပါက ယေန႔ ၎တို႔၌ စြဲကပ္ေနေသာ ေရာဂါႀကီးငယ္မ်ားသည္ ေပ်ာက္ကင္းသြားႏုိင္ေပသည္။

“လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၌ရွိေသာ အျပစ္မ်ားကို သတိျပဳမိပါမူ သူတစ္ပါးအား ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ရန္ ႏႈတ္ပင္ဖြင့္ဟ၀ံ့မည္မဟုတ္ေပ”။ ၾကည့္ – မာဂ်ိဒီ။

(M.ေအာင္ျမတ္ဦးေရးသည္)

ဧၿပီလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –
Mediafire – http://bit.ly/2oR54rj
Pcloud – http://bit.ly/2nP162Y
Dropbox – http://bit.ly/2otKFN1