အီရတ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္

အီရတ္ႏုိင္ငံ နင္နီဗာလြင္ျပင္ေဒသရွိ အလ္ကို႔ရွ္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သစ္အျဖစ္ ကက္လသစ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးတင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အသစ္၏အမည္မွာ Lara Yussif Zara ျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ကိုအႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ အလ္ကို႔ရွ္ၿမိဳ႕၏ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အီရတ္ႏုိင္ငံသမုိင္း၌လည္း ပထမဦးဆံုးအမ်ိဳးသမီးခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္တစ္ဦး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းကိုလည္း တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ထဲမွ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္ခဲ့သူမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသူ Zekra Alwach ျဖစ္သည္။

နင္နီဗာလြင္ျပင္ေဒသသည္ ISIS တုိ႔သိမ္းပိုက္ထားသည့္ နယ္ေျမႏွင့္ သံုးႏွစ္တိုင္ေအာင္ နယ္နိမိတ္ေဒသျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုေဒသတြင္ခရစ္ယာန္အမ်ားစုေနထုိင္ၿပီး တင္းမာမႈတခ်ိဳ႕လည္းရွိေနသည္။ ယင္းေဒသသည္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆိုေနသည့္ အီရတ္ကာဒစၥတန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းမည္ မေပါင္းမည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။ Lara Zara သည္ အဆိုပါေဒသကို စည္းလံုးညီညြတ္ေအာင္ျပန္လည္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

Ref; Catholicherald.co.uk

ဇူလိုင္လထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၈) ကို ေအာက္ပါ Link ေတြကေန Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ

Mediafire – http://bit.ly/2umlRbf
pCloud – http://bit.ly/2vxQTeP