ဘ႐ိုဟီလူမ်ိဳးစု (Brohi/Brahui)

က႑ – Ethnic Groups
 
(ရာဇာ)
 
ဘ႐ိုဟီ သို႔မဟုတ္ ဘရာဝီ လူမ်ိဳးစုသည္ အာရွတိုက္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘလိုခ်ီစတန္ျပည္နယ္တြင္ အဓိကေနထုိင္သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ အီရန္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္းေတြ႔ရႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ေတြလည္းပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကသည္။ လူဦးေရအားျဖင့္ ၈သိန္းခြဲမွ ၂.၂သန္းအထိရွိျပီး ၉၉% ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ စြႏၷီမြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဆင္န္ဒီႏွင္႔ ဘရာဟိုဝီဘာသာစကားတို႔ကိုေျပာဆိုသည္။
 
ဘ႐ိုဟီဟူသည္
 
ဘရိုဟီလူမ်ိဳးမ်ားကုိ ပါကိစၥတန္အေနာက္ျခင္း နယ္စပ္အနီး ထူထပ္ေသာေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ အေတြ႔ရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ဘရိုဟီဟူေသာေဝါဟာရကို အနက္မ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္ဆိုထားသည္မ်ားရွိ၏။ အထင္ရွားဆံုးမွာ ဘရိုဟီဟူသည္ ေတာင္ေပၚေဒသေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေတာင္ေပၚသားမ်ား ဟူ၍ျဖစ္သည္။
 
ဘ႐ိုဟီတို႔၏ သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အကယ္ဒမစ္အဆင့္ သီအိုရီရွင္းလင္းခ်က္သံုးခုရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ဘ႐ိုဟီတို႔သည္ ဒရာဗီဒီယန္းလူမ်ိဳးစု၏ လက္က်န္အုပ္စုမ်ားဟုဆိုၾကသည္။ ၎တို႔သည္ အင္ဒို-အီရန္ဘာသာစကားေျပာၾကၿပီး ဒရာဗီဒီယန္းလူမ်ိဳးစုမ်ားျပန္႔ၾကဲထြက္သြားၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယသီအိုရီမွာ ၎တို႔သည္ မြတ္စလင္ေခတ္ဦးကာလ ၁၃ သို႔မဟုတ္ ၁၄ ရာစုမ်ားတြင္ အိႏၵိယအတြင္းပိုင္းမွ ဘာလိုခ်ီစတန္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဟု ဆိုသည္။ တတိယသီအိုရီကမူ ေအဒီ ၁၀၀၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗဟိုအိႏၵိယေဒသမွ ဘလိုခ်ီစတန္သို႔ ဘ႐ိုဟီတို႔ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုျပန္သည္။
 
၁၇ရာစုမွာ ဘလိုခ်ီစတန္နယ္ေျမ ကလတ္ေဒသကို ဘ႐ိုဟီမ်ားႀကီးစိုးခဲ့ၾကသည္။ ထိုမွစ၍ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ တုိင္တိုင္ ဘ႐ိုဟီမင္းဆက္မ်ားအဆက္မပ်က္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကလတ္သည္ တည္ေနရာအရ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေဒသျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီတို႔၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းကိုခံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံထဲသို႔ မသြတ္သြင္းခံရခ်ိန္အထိ လြတ္လပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့သည္။
 
ဘာသာစကား
 
ဘရိုဟီဘာစကားသည္ အိႏၵိယေတာင္ပိုင္း ဘာသာစကားမ်ားႏွင္႔ ခပ္ဆင္ဆင္တူသည္။ မုိင္ေပါင္း ၁၀၀၀ နီးပါးေဝးေသာ ေဒသႏွစ္ခုတြင္ ေနထုိင္သည့္ မတူညီသည့္လူမ်ိဳးစုမ်ားအၾကား ဆင္တူေသာ ဘာသာစကားေျပာၾကားေနျခင္းသည္ ေတာင္အာရွဘာသာစကားေလ့လာသူမ်ားအတြက္ ပေဟဠိႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနေတာ့သည္။ အျခားဘာသာစကားမ်ားႏွင္႔ ဘရိုဟီဘာသာစကားၾကားကြာျခားခ်က္မွာ ဘရိုဟီဘာသာစကားတြင္ လက္ေရးမူမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဘရိုဟီမ်ိဳးႏြယ္ဝင္အမ်ားအျပားသည္ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးေျပာတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဘရိုစီဘာသာစကားအျပင္ တျခား ေဒသခံ ဘာသာစကားလည္းေျပာတတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
 
ဘ႐ိုဟီတို႔တြင္ ပါးစပ္ရာဇဝင္မ်ား၊ သူရဲေကာင္းကဗ်ာမ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာဂီတမ်ားရွိသည္။ အဆိုပါဂီတမ်ားကို ေျခသလံုးအိမ္တိုင္သီခ်င္းသည္မ်ားႏွင့္ ဂီတပညာရွင္မ်ားက တီးမႈတ္ သီဆိုေလ့ရွိသည္။ ထိုသူမ်ားကို ဒြန္းမ္ (Dombs) ဟုေခၚၿပီး ဘ႐ိုဟီအသိုင္းအဝုိင္းတြင္ မရွိမျဖစ္အုပ္စုျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားပြဲႏွင့္ နာေရးပြဲမ်ားတြင္ ကခုန္ျခင္းမွာအေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။
 
ဘာသာတရားႏွင္႔ ယဥ္ေက်းမႈ
 
ဘ႐ိုဟီမ်ားသည္ စြႏၷီမြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူမႈဘဝကိုမူအိႏၵိယယဥ္ေက်းမႈလႊမ္းမိုးသည္။ ဆြလာသ္ဝတ္ျပဳမႈမ်ားကို ဗလီတြင္ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾကၿပီး မြလႅာဟ္ဘာသာေရးဆရာမ်ားကို အေလးေပးကာ ဘာသာေရး၊ သာေရးနာေရးမွန္သမွ်ကို မြလႅာဟ္မ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည္။ ဘ႐ိုဟီမ်ားသည္ ပိရ္သူေတာ္စင္မ်ားကိုလည္း အထူးတလည္ၾကည္ညိဳၾကသည္။ မည္မွ်ေလာက္ထိဆိုလွ်င္ မိသားစုတုိင္း၌ ၎တို႔အားကိုးအားထားျပဳသည့္ ပိရ္သူေတာ္စင္တစ္ပါးစီရွိသည္ထိျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုလွ်င္ သူေတာ္စင္တို႔၏ ဗိမာန္မွ ေျမႀကီး (ခဝါဒါ) မ်ားယူၿပီး လိုအပ္သည့္အခ်ိန္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ အိမ္တြင္တ႐ိုတေသထားၾကသည္။ ဘ႐ိုဟီတို႔သည္ ေမွာ္ေအာက္လမ္းႏွင့္ မေကာင္းဆိုးဝါးပူးကပ္ျခင္း၊ ဂ်င္န္ပူးကပ္ျခင္းမ်ားကိုယံုၾကည္ၾကသည္။ ထိုသို႔ပူးကပ္ခံရၿပီဆိုလွ်င္ မြလႅာဟ္သို႔မဟုတ္ ဆုိင္ယဒ္တစ္ဦးဦးကို အိမ္ပင့္ကာ မေကာင္းဆိုးဝါးထုတ္ျခင္းအမႈကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ထံမွ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔မ်ားလည္း ေတာင္းခံေလ့ရွိသည္။
 
ဘ႐ိုဟီလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းလမ္းတြင္ေတြ႔ဆံုပါက ရပ္ကာလက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး ေပြ႔ဖက္ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္တစ္ဦးက်န္းမာေရးတစ္ဦးေမးကာ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္း၊ ကြၽဲႏြား လယ္ယာကိုင္းကြၽန္းႏွင့္ တစ္ျခားအေရးအရာမ်ားကို ဖလွယ္ၾကသည္။ ဘ႐ိုဟီလူမ်ိဳးစုသည္ ဧည့္ဝတ္အလြန္ေက်ပြန္ေၾကာင္း လူသိမ်ားသည္။
 
ေမြးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ား
 
သားေယာက္်ားေလးေမြးဖြားျခင္းသည္ ဘ႐ိုဟီတစ္ဦးအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သမီးမိန္းကေလးကိုမူ လက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုေလာက္သာတန္ဖိုးထားၾကသည္။ သားေယာက္်ားေလးေမြးၿပီဆိုပါက ဖခင္ျဖစ္သူက ေလထဲသို႔ ေသနတ္မ်ားပစ္ေဖာက္ကာ မိမိအသိုင္းအဝုိင္းကို ေၾကညာျခင္းအမႈျပဳ၏။ မိခင္ႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးကို စုန္းႏွင့္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားျပဳစားျခင္းမရွိေစရန္ အေဆာင္လက္ဖြဲ႔အကာအကြယ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ သားေယာက္်ားေလးေမြးလွ်င္ သိုးႏွစ္ေကာင္ႏွင့္ သမီးမိန္းကေလးေမြးလွ်င္ သိုးတစ္ေကာင္သတ္ကာ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ သူငယ္ခ်င္းႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကို လွဴဒါန္းေကြၽးေမြးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကေလးငယ္ကို အထင္ကရရွိေသာ အထက္ဘိုးဘြားဘီဘင္တစ္ဦးဦး၏ နာမည္ေပးကာ ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။ ကေလးအသက္ ၂ ႏွစ္အရြယ္တြင္မူ ဦးေခါင္းရိတ္ျခင္းပြဲေတာ္ (Sar-kuti) ျပဳလုပ္သည္။ ထိုပြဲကို မိမိတို႔ၾကည္ညိဳသည့္ ပိရ္သူေတာ္စင္၏ ဗိမာန္၌ လုပ္ေလ့လုပ္ထရိွသည္။ သားေယာက္်ားေလးဆိုလွ်င္ အသက္ေျခာက္လအရြယ္၌ လိင္ထိပ္အေရျပားလွီးျဖတ္ကာ ရွင္ျပဳေပးၾကသည္။
 
ေယာက္်ားေလးလူပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္တြင္မူ မည္သည့္ပြဲေတာ္အခမ္းအနားမွ်မက်င္းပေပ။ သို႔ေသာ္ မိန္းကေလးငယ္ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ၿပီး ပထမဆံုး ဓမၼတာေသြးဆင္းၿပီဆိုလွ်င္ ႐ိုးရာတစ္ခုျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည္။ ထိုေန႔ ေနဝင္ခ်ိန္၌ မိန္းကေလးငယ္၏ မိခင္ျဖစ္သူက ခဲလံုးသံုးလံုးကို ႀတိဂံျဖစ္ေအာင္စီရီေပးၿပီး သူမကို ထိုခဲလံုးမ်ားေပၚသို႔ သံုးႀကိမ္သံုးခါခုန္ေက်ာ္ခုိင္းသည္။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိန္းကေလးငယ္၏ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဓမၼတာတစ္ႀကိမ္လာလွ်င္ သံုးရက္ထက္ပိုမလာေတာ့ဟူ၍ အယံုအၾကည္ရွိသည္။ ကေလးဘဝကတည္းက ေစ႔စပ္ထားျခင္းမရွိလ်ွင္ အပ်ိဳးေဖာ္ဝင္ျပီးတာႏွင္႔ မၾကာခင္မွာဘဲ လက္ထပ္ရေလေတာ႔သည္။
 
ေနထိုင္မႈ
 
ဘ႐ိုဟီတို႔၏အေဆာက္အဦမ်ာသည္ ၎တို႔ေနထုိင္သည့္ေဒသအလုိက္ လုပ္ကိုင္သည့္အလုပ္အကိုင္အေပၚ မူတည္ကာ အေျပာင္းအလဲရွိသည္။ အမ်ားစုသည္ အတည္တက်မေနဘဲ ႐ိုးရာေရြ႕လ်ားေျပာင္းေရႊ႕စီးပြားေရးကို လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ လယ္ယာကိုင္းကြၽန္းျဖစ္ထြန္းမည့္အရပ္ေဒကို ရွာေဖြရင္း တဲႏွင့္ ယာယီတဲမ်ားတည္ေဆာက္ကာေနထုိင္ၾကသည္။ ေမြးျမဴေရးကိုအဓိကလုပ္ကိုင္သည့္အေလ်ာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လိုက္ တိရစၦာန္အုပ္မ်ားကိုပါ အတူသယ္ေဆာင္ေက်ာင္းသြားေလ့ရွိသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတေျဖးေျဖးခက္ခဲလာသည္ႏွင့္အမွ် စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္လာၾကသည္။ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအဆင္ေျပေသာေၾကာင့္ ေကာက္စိုက္ရာသီ ၉ လခန္႔မွီတင္းေနထုိင္ၾကသည္။ ေဆာင္းတြင္းတြင္မူ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားကို ေတာင္ေအာက္သို႔ျပန္ေက်ာင္းကာ တဲထိုးေနၾကသည္။
 
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ
 
အဝတ္အစားက႑တြင္မူ ဘ႐ိုဟီေယာက္်ားေလးသည္ အသက္ ၃ ႏွစ္အရြယ္မွစတင္၍ လူႀကီးဝတ္ႏွင့္ ဆင္တူသည့္ ေဘာင္းဘီရွည္ကို စတင္ဝတ္ဆင္ခြင့္ရသည္။ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္သည္အထိ အက်ႌကိုမူ ကုရ္တီအက်ႌရွည္ကို ဆလ္ဝါဟုေခၚေသာ ပြေယာင္းေယာင္းေဘာင္းဘီႏွင့္ တြဲဖက္ဝတ္ဆင္သည္။ လူႀကီးမ်ားကမူ တာဘန္ဟုေခၚေသာ ေခါင္းေပါင္းကိုပါပတ္ၾကသည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေဘာင္းဘီႏွင့္ အက်ႌရွည္ဝတ္ၾကသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေဘာင္းဘီရွည္အျပင္ စကပ္ရွည္မ်ားကိုလည္း ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ ဂ်လာဝန္ေဒသမွာ ဘ႐ိုဟီအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ မ်ားေသာအားျဖင့္ အက်ီရွည္မွာအနက္ေရာင္ျဖစ္ၿပီး တျခားေဒသမ်ားတြင္မူ အက်ႌေပၚတြင္ ခ်ည္ျဖင့္ ဒီဇုိင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ကာဝတ္ဆင္ၾကသည္။ လက္ဝတ္လက္စားအျဖစ္ လက္စြပ္၊ ႏွာေခါင္းကြင္း၊ နားကပ္မ်ားဝတ္ဆင္ၾကသည္။
 
အစားအေသာက္
 
ဘ႐ိုဟီတို႔၏ အဓိကအစားအစာသည္ ဂ်ံဳႏွင့္ ေပါင္မုန္႔ၾကမ္းျဖစ္သည္။ ဆန္စားၾကေသာ္လည္း အခမ္းအနားႏွင့္ ပြဲေတာ္မ်ားတြင္သာ အဓိကျဖစ္သည္။ ဆိတ္သားႏွင့္ ဆိတ္တို႔မွာ ဘ႐ိုဟီတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္ပင္။ ေတာင္အာရွတစ္လႊားအေလ့အထကဲ့သို႔ပင္ အစားအေသာက္ကို လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ စားၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ အားလံုးလက္ရည္တစ္ျပင္တည္းျဖစ္ေအာင္ ေဒါင္းလန္းႀကီးျဖင့္ စားသည္လည္းရွိ၏။ ႏို႔ကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္စားၾကေသာက္ၾကသည္။ ဒိန္ခ်ဥ္၊ ဂီးေထာပတ္၊ ႏို႔ေထာပတ္၊ ဒိန္ခဲ အစရွိသျဖင့္ လုပ္စားၾကသည္။ စြံပလြံသီး၊ အျခားအသီးအႏွံမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုလည္းစားၾကသည္။ လက္ဖက္ရည္ကို အစာစားတုိင္းေသာက္ၾကၿပီး ပြဲေတာ္မ်ားတြင္လည္း မျဖစ္မေနပါဝင္သည့္ ေသာက္စရာျဖစ္သည္။
ပညာေရး
 
ဘ႐ိုဟီအမ်ားစုသည္ မေရးတတ္၊ မဖတ္တတ္ၾကေပ။ ပညာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းအင္မတန္နည္းပါးသည္။ ကလတ္ခ႐ုိင္တြင္ေကာက္ယူသည့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၁၀ ႏွစ္အထက္ ေရးတတ္ ဖတ္တတ္သူ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိသည္ဟူ၏။ ဘ႐ိုဟီတို႔ေနထုိင္သည့္ေနရာမွာ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ၏ ေဝးလံေခါင္သီေသာ အရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရေက်ာင္းတက္ရန္ လက္လွမ္းမမွီၾကပါ။ ေက်ာင္းရွိလ်င္လည္း ေက်ာင္းတက္ေရာက္သူနည္းသည္။
 
Reference: The Life-History of a Brahui (Brays,Denys), The Brahuis of Quetta-Kalat Region (Rooman Anwar), www.everyculture.com, www.wikipedia.com
 
====================
 
7 MB သာရွိတဲ့ ေအာက္တိုဘာလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္(၁၁) ကို ေအာက္ပါ Link ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုခုကေန အခမဲ့ Download ရယူႏုိင္ပါၿပီ။
 
Mediafire – http://bit.ly/2yk9yzT