က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆိုးရြားဆံုး(၆) ႏုိင္ငံတြင္ျမန္မာပါ၀င္

ကမာၻအဆိုးရြားဆံုး ေဆး႐ံုစနစ္မ်ားရွိသည့္ ႏုိင္ငံ (၆) ႏုိင္ငံအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ နံပါတ္ (၃) တြင္ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း ေဆးပညာရပ္၀န္းသတင္းႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားတင္ဆက္ေပးေနသည့္ MIMS က ေဖာ္ျပထားသည္။

“ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ၏က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္တိုးတက္လာကာ ဘတ္ဂ်တ္မ်ားတိုးျမင့္ရရွိႏုိင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္အသံုးျပဳသည့္ က်ပ္ေငြ ၂.၆၁ ထရီလီယံႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက က်န္းမာေရးစားရိတ္ကို က်ပ္ေငြ ၇၅၇.၄ ဘီလီယံသာ အသံုးျပဳထားသည္။

က်န္းမာေရးအသံုးစားရိတ္ကို အလံုအေလာက္အသံုးမျပဳေသာေၾကာင့္ ႀကံဳရသည့္ေနာက္ဆက္တြဲျပသနာမ်ားမွာ မေသးလွေပ။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ပ်ဥ္းမွ်သက္တမ္းမွာ ၅၆ႏွစ္သာရွိၿပီး အသက္ ၅ႏွစ္ေအာက္ကေလးမ်ားမွာ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပိန္လွီေနတတ္ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ငွက္ဖ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသည့္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွျဖစ္သည္။ ေရာဂါရွာေဖြေရးႏွင့္ ကုသေရးညံ့ဖ်င္းျခင္း၊ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားအလံုအေလာက္မရွိျခင္း၊ ငွက္ဖ်ားေဆးအတုမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနျခင္းတို႔က အေျခအေနကိုပိုဆိုးေစသည္။

အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးေသာ၀န္ထမ္းမ်ား မ်ားျပားေနၿပီး၊ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား၊ ေဆး၀ါးႏွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားမရွိျခင္းတို႔သည္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၌ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည္။ ေရာဂါႀကီးမ်ားကိုမူ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၌သာ ကုသႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကုသစားရိတ္သည္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ အဆမတန္ျမင့္မားေနသည္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆး႐ံုစနစ္အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ (၆) ႏုိင္ငံတြင္
(၁) ဗင္နီဇြဲလား
(၂) ဆီရီးယား
(၃) ျမန္မာ
(၄) ပါကစၥတန္
(၅) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု
(၆) ယူေက တို႔ အစဥ္လုိက္ရပ္တည္ေနၾကသည္။

အျခားႏုိင္ငံမ်ားအေၾကာင္း အျပည့္အစံုကို http://today.mims.com/topic/6-of-the-worst-hospital-systems-around-the-world တြင္ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါသည္။

ဉာဏ္အလင္း

ဧၿပီလထုတ္ ဉာဏ္အလင္း အတြဲ(၁) အမွတ္ (၅) ကို အခမဲ့ Download ရယူရန္ –

Mediafire – http://bit.ly/2oN7U1f
Pcloud – http://bit.ly/2nP162Y
Dropbox – http://bit.ly/2otKFN1